Gezamenlijke reactie 4 middelgrote kantoren op AFM-rapport naar kwaliteit

Grant Thornton, BDO, Baker Tilly en Mazars hebben kennis genomen van het AFM-rapport naar ‘kwaliteit accountantscontrole en stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking bij negen OOB-vergunninghouders’. Aan dit onderzoek, dat in de periode juli 2011 tot en met december 2012 heeft plaatsgevonden, hebben deze kantoren hun volledige medewerking verleend. Het onderzoek betrof de boekjaren 2010 (BDO, Mazars en Baker Tilly) of 2011 (Grant Thornton).

Uit het onderzoek blijkt dat ook bij deze vier kantoren significante kwaliteitsbevindingen zijn geconstateerd. Wij zijn hier niet gelukkig mee. Wij onderkennen dat onze publieke verantwoordelijkheid de hoeksteen is van ons functioneren. Deze functie kunnen wij alleen blijven vervullen als we kwalitatief goede en voor het publiek belang relevante accountantscontroles uitvoeren. Het doet ons goed dat de AFM concludeert dat de (onderzochte) accountancyorganisaties de bereidheid tonen om tot verbeteringen te komen. De vier kantoren hebben gekozen voor dialoog en een constructieve samenwerking met de AFM.

Het onderzoek door de AFM hebben wij als intens, professioneel en louterend ervaren. Het is een belangrijk signaal aan onze organisaties dat de kwaliteit van onze controlewerkzaamheden verder versterkt moet worden en dat iedereen – besturen, partners en medewerkers – daar een bijdrage aan moet leveren. Wij zijn ons bewust dat er maatregelen genomen moeten worden.

Maatregelen
Direct na de onderzoeken zijn - in overleg met de AFM - uitgebreide verbeterplannen opgesteld en ingevoerd. Deze verbeteringen hebben betrekking op:

  • De verdere concentratie van werkzaamheden bij gespecialiseerde accountants en doorselectie op kwaliteit
  • Versterken van de interne rol van de ‘bureaus vaktechniek’ en het vergroten van het aantal consultatiemomenten
  • Aanscherping van de interne kwaliteit toetsingen
  • Trainingen op specifieke gebieden
  • Versterken en verduidelijken van de driehoek Bestuur, Compliance en Vaktechniek.

    Gezien de lange doorlooptijd van de vier onderzoeken zijn vrijwel alle maatregelen al ingevoerd. Daarnaast is door alle vier de kantoren vastgesteld dat de controleverklaringen die gebaseerd zijn op de door de AFM onderzochte dossiers terecht zijn afgegeven. In veel gevallen heeft deze analyse al plaatsgevonden voordat de controleverklaringen bij de opvolgende jaarrekeningen 2011 zijn afgegeven.

Het is goed te constateren dat ook de AFM in haar rapport onderkent dat het DGA-segment een andere dynamiek kent dan het segment van de OOB's. Daarbij onderschrijven wij het uitgangspunt dat een controle ook in het DGA-segment moet worden uitgevoerd conform de geldende richtlijnen, zodat alle stakeholders kunnen vertrouwen op de uitkomsten van accountantscontroles.