Goedkeuring om huidige vaststellingsovereenkomst innovatiebox te blijven toepassen voor bepaalde belastingplichtigen

Vanaf 2017 is de regeling van de innovatiebox gewijzigd. In veel vaststellingsovereenkomsten (hierna: VSO’s) is een ontbindende voorwaarde opgenomen bij relevante wetswijzigingen. De wetswijziging zou ertoe leiden dat de bestaande VSO’s worden beëindigd voordat de looptijd is verstreken.

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit goedgekeurd dat een VSO ook na 31 december 2016 kan worden voortgezet. De mogelijkheid bestaat alleen voor de ‘kleinere belastingplichtigen’. Van een kleinere belastingplichtige is sprake indien de wereldwijde netto groepsomzet minder is dan € 250 mln over vijf jaar én de bruto voordelen uit intellectueel eigendom minder bedraagt dan € 37,5 mln over vijf jaar.

De belangrijkste voorwaarden zijn dat uw bedrijf:

  • zelf al zijn R&D-activiteiten uitvoert,
  • beschikt over een S&O-verklaring voor het speur- en ontwikkelingswerk waaruit de immateriële activa waarop de VSO betrekking heeft zijn voortgevloeid, en
  • aan alle (nieuwe) administratieve verplichtingen voldoet. 
    Voorts moeten de feiten en omstandigheden geen wezenlijke verandering hebben ondergaan.

Actie vereist door de belastingplichtige

Voor de voortzetting van de VSO dienen de ‘kleinere belastingplichtigen’ een schriftelijke verklaring te ondertekenen waarin staat dat aan alle voorwaarden is voldaan. Deze moet uiterlijk bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting over 2017 worden verzonden aan de Belastingdienst. Bij een wezenlijke verandering van de feiten en omstandigheden na het doen van de verklaring moet de belastingplichtige dit zo spoedig mogelijk melden bij de Belastingdienst.