Handhaving Wet DBA opnieuw opgeschort tot 1 juli 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten de implementatietermijn van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) opnieuw te verlengen tot in ieder geval 1 juli 2018. Tot die tijd zal de Belastingdienst geen boetes, naheffingen of correctieverplichtingen voor de loonheffingen opleggen, als achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is van een dienstbetrekking. Ons advies is echter niet om tot 1 juli 2018 te wachten met het onderzoek naar, en waar nodig aan te passen van, uw eigen werkwijzen en overeenkomsten.

Toekomst Wet DBA

Kort na de start van de Wet DBA bleek dat regelgeving niet altijd aansluit bij de praktijk en dat er een aantal arbeidsrechtelijke knelpunten zijn. De implementatietermijn is al eerder verlengd tot 1 januari 2018. Vervolgens is er een ambtelijk onderzoek uitgevoerd of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend en worden meegenomen in het formatieproces. De toekomst van het DBA-dossier ligt in handen van een nieuw kabinet. 

Uitstel handhaving Wet DBA

De opschorting van de handhaving geldt niet voor zogenoemde kwaadwillenden. U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet -of had kunnen weten- dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Daarmee behaalt de 'kwaadwillende' een oneigenlijk financieel voordeel en tast het speelveld op een oneerlijke manier aan. 

Afwachten of toch actie?

Als u niet kwaadwillend bent, zou u er voor kunnen kiezen om de wijzigingen af te wachten en dan pas overeenkomsten aan te passen. Echter onze ervaring leert dat veel overeenkomsten toch nu al op een aantal punten aangepast kunnen worden om duidelijker te maken dat er geen (fictieve) dienstbetrekking is. Daarom adviseren wij u om wel degelijk door te gaan met het onderzoek naar de arbeidsrelaties met opdrachtnemers en -indien nodig- uw werkwijze en/of overeenkomst aan te passen.

Wet DBA

De Wet DBA is sinds 1 mei 2016 van kracht. Onder de Wet DBA kan vanuit fiscaal oogpunt enkel nog zekerheid verkregen worden over de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer door gebruikmaking van goedgekeurde overeenkomst. Het kan gaan om een eigen, aan de Belastingdienst voorgelegde en goedgekeurde, overeenkomst van opdracht/aanneming of een door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst van opdracht/aanneming. Een belangrijke voorwaarde is dat de arbeidsrelatie in de praktijk moet overeenstemmen met de gemaakte afspraken en de inhoud van de overeenkomst. Indien niet conform de overeenkomst wordt gewerkt, dan kan de Belastingdienst besluiten de overeenkomst volledig aan de kant te schuiven en op basis van de praktijk oordelen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Wet DBA? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtsjuristen of specialisten loonheffingen van Baker Tilly Employment Advisory.