Heeft u recht op verlaging gebruikelijk loon voor start-ups?

In het Belastingplan 2022 is de tijdelijke maatregel voor het ‘verlaagd gebruikelijk loon voor start-ups’ verlengd tot 1 januari 2023. Het gebruikelijk loon voor zogeheten ‘innovatieve start-ups’ wordt hierdoor tijdelijk vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Kunt u ook gebruikmaken van het verlaagde gebruikelijk loon?

Heeft u een aanmerkelijk belang ( >5% aandelen) in een vennootschap, waarvoor u werkzaamheden verricht? Dan volgt uit de wet dat u hiervoor een passend loon moet ontvangen, het zogenoemde ‘gebruikelijk loon’. Over dit gebruikelijk loon worden loonheffingen ingehouden en afgedragen. Het gebruikelijk loon voorkomt dat u uzelf geen loon betaalt voor verrichte arbeid, maar enkel (lager belast) dividend uitkeert. Als u een lager loon aan u zelf uitbetaalt dan het gebruikelijk loon, moet u toch loonheffingen afdragen over het verschil tussen het gebruikelijk loon en het daadwerkelijk uitbetaalde loon. Dit verschil is fictief loon.

Het gebruikelijk loon bedraagt in ieder geval het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of een verbonden vennootschap;
  • minstens € 48.000 (jaarlijks vastgesteld bedrag en is het vastgesteld gebruikelijk loon voor 2022).

Bent u ervan overtuigd dat uw gebruikelijk loon moet worden vastgesteld op een lager bedrag, dan moet u dit zelf aannemelijk maken.

Innovatieve start-ups

Voor innovatieve start-ups geldt een tijdelijke verlaging van het gebruikelijk loon. Door deze maatregel wordt het gebruikelijk loon gesteld op tenminste het wettelijke minimumloon. Vanaf 1 januari 2022 is het wettelijke minimumloon (voor 21 jaar en ouder) vastgesteld op € 1.725,- per maand. Dit komt neer op € 22.356 per jaar. Het doel van de tijdelijke verlaging van het gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups is het verbeteren van de liquiditeitspositie van deze start-ups door lagere loonkosten.

Voorwaarden voor innovatieve start-up

Een onderneming kan gebruikmaken van deze tijdelijke maatregel als er wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • de onderneming moet in het kalenderjaar in het bezit zijn van een S&O-verklaring;
  • de onderneming heeft recht op het verhoogde starterspercentage afdrachtvermindering S&O. Als onderdeel van deze eis moet de onderneming minder dan vijf jaar inhoudingsplichtige zijn voor de Wet op de loonbelasting 1964 en moet er over de afgelopen vijf jaren voor tenminste twee kalenderjaren een S&O verklaring aan de onderneming zijn afgegeven;
  • de onderneming komt niet uit boven het ‘de-minimisplanfond’ voor staatssteun . U moet hiervoor een ‘Verklaring de-minimissteun’ aanvragen bij het RVO. Voor de verklaring geldt een uitzondering voor de directeur-grootaandeelhouder die niet verzekerd is voor werknemersverzekeringen.

Wordt aan alle eisen voldaan? Dan wordt het gebruikelijk loon voor maximaal drie jaar vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Is een ondernemer toch van mening dat het gebruikelijk loon lager moet worden vastgesteld dan het minimum loon? Dan moet de ondernemer dit wederom zelf aannemelijk maken.

Neem contact op voor advies

Vraagt u zich af of u gebruik kunt maken van de tijdelijke maatregel voor het verlaagde gebruikelijk loon? Of heeft u vragen over de hoogte van uw gebruikelijk loon? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder!