Herplaatsing (langdurig) arbeidsongeschikte werknemer kan lonen

Het kan lonen om een langdurig arbeidsongeschiktheid medewerker te herplaatsen in plaats van de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De herplaatsingsplicht geldt sinds de invoering van de WWZ. Uit een recente uitspraak van de kantonrechter blijkt dat werkgevers geen transitievergoeding zijn verschuldigd als de medewerker succesvol wordt herplaatst.

Herplaatsing

U bent als werkgever verplicht om u in te spannen om medewerkers bijvoorbeeld in geval van disfunctioneren of bij langdurig arbeidsongeschiktheid te herplaatsen. U dient te onderzoeken of de medewerker kan worden herplaatst in een andere passende functie. Veel werkgevers ervaren deze verplichting als een last, maar een geslaagde herplaatsing kan zeker voordelen bieden. In een recente uitspraak concludeerde de kantonrechter dat een transitievergoeding niet bedoeld is voor situaties waarin sprake is van herplaatsing. Zelfs, zoals in deze zaak blijkt, als de medewerker wordt herplaatst in een functie van een lager niveau en met een lager salaris. Het kan in dat opzicht dus lonen om, in plaats van ontslag, op zoek te gaan naar een passende functie voor de betreffende medewerker.

Passende functie

Van een passende functie is sprake als de functie aansluit bij de capaciteiten, opleiding en ervaringen van de medewerker, of als de medewerker binnen een redelijke termijn met behulp van scholing geschikt zou kunnen zijn voor de functie. In deze zaak wordt een lerares na twee jaar arbeidsongeschiktheid, en na het oordeel van het UWV dat zij ongeschikt is voor haar eigen werk en dat herstel niet valt te verwachten, herplaatst als onderwijsassistent. De medewerkster ontvangt een akte van ontslag, als lerares, en op dezelfde datum een akte van benoeming tot ‘onderwijsassistent’. De medewerkster is van mening dat zij recht heeft op een transitievergoeding, omdat haar werkgever de arbeidsovereenkomst zou hebben opgezegd. De werkgever vindt dat er geen sprake is van ontslag, maar van een herbenoeming.

De kantonrechter

De kantonrechter is het met de werkgever eens dat de arbeidsovereenkomst door de akte van ontslag niet is beëindigd, maar onder andere voorwaarden is voortgezet. Bovendien oordeelt de kantonrechter dat de transitievergoeding niet bedoeld is voor situaties waarin sprake is van herplaatsing. Het doel van de transitievergoeding is enerzijds ter compensatie voor ontslag en anderzijds om medewerkers in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. Dat is in deze zaak niet aan de orde en daarom wijst de kantonrechter het verzoek tot toekenning van de transitievergoeding af.

Wilt u meer over weten over de herplaatsingsverplichting, neemt u dan gerust contact op met een van de arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory.