Het huis voor klokkenluiders in de praktijk

Sinds de inwerkingtreding van de wet Huis voor klokkenluiders zijn er al een aantal personen die zich hebben gemeld. Zo ook recent, zoals uit de media bleek op 9 oktober jongstleden; Frits Veerman die de grote Pakistaanse atoomspionage uit de jaren 70 aan het licht bracht, heeft zich gemeld bij het Huis voor de Klokkenluiders.

Overigens is hij daarmee nog niet beschermd. De klokkenluider die het sjoemelen met miljoenen euro’s door directeuren van een bepaalde zorginstelling aankaartte, werd namelijk – net als Frits Veerman - ontslagen. Vooralsnog lijkt het er voor de ‘klokkenluider’ niet goed uit te zien qua bescherming.

Sinds 1 juli 2016 zijn bedrijven van 50 werknemers en meer verplicht om een interne regeling voor het melden van misstanden te hebben. Met de inwerkingtreding van de wet Huis voor klokkenluiders zou de rechtsbescherming van klokkenluiders nu moeten zijn geregeld. Deze wet regelt de bescherming van werknemers die een misstand met maatschappelijk belang willen melden. De melding moet betrekking hebben op de schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid of veiligheid van personen, het milieu of het functioneren van een overheidsorganisatie.

Het blijkt dat het soms nog maar de vraag is of iemand als klokkenluider wordt gezien. Hoewel – en zeker in de media – die stempel al gauw wordt gedrukt op een persoon die enige misstand aan het licht brengt, gaat het erom dat diegene ook daadwerkelijk als klokkenluider conform de wet wordt gezien. Pas dan komt diegene ook in aanmerking voor bescherming.

Hoewel het laatste woord er nog niet over is gezegd én de juristen van het Huis voor de Klokkenluiders nog moeten beoordelen of ze de kwestie Frits Veerman in behandeling nemen, geeft dit voorbeeld maar weer eens aan hoe lastiger het wellicht is geworden voor de desbetreffende klokkenluider en hoe belangrijk de bescherming eigenlijk is.

Linksom of rechtsom, sinds 1 juli 2016 is het binnen iedere organisatie van een bepaalde omvang verplicht een en ander in te richten met een Klokkenluidersregeling. Daarin zou te lezen moeten zijn bij wie er een interne melding gedaan dient te worden. Maar als die verplichting niet wordt nagekomen? Er staat weliswaar geen sanctie op het niet hebben van een klokkenluidersregeling, maar de afwezigheid ervan kan er toe leiden dat werknemers eventuele misstanden extern melden of een schadeclaim indienen wanneer zij menen onvoldoende beschermd te zijn, met alle mogelijke gevolgen van dien. U doet er dus verstandig aan om de regeling in huis te hebben en voor iedereen beschikbaar te laten zijn.

Daarmee is de kans overigens ook groter dat misstanden vroegtijdig aan het licht komen, waardoor de schade, zoals reputatieschade, beperkt kan blijven en een externe melding mogelijk kan worden voorkomen.

Valt u met uw organisatie onder de wet Huis voor Klokkenluiders en wenst u hier meer informatie over, heeft u nog geen Klokkenluidersregeling of heeft u vragen? De medewerkers van Baker Tilly Employment Advisory kunnen u hierbij helpen.