Impact jaarrekening 2018: compensatie transitievergoeding

In 2018 is een wet aangenomen waardoor werkgevers de transitievergoeding bij ontslag van een langdurig zieke werknemer kunnen terugvorderen. Eind februari van dit jaar is de Regeling compensatie transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid gepubliceerd, waarmee vaststaat dat de wet in werking treedt met ingang van 1 april 2020. De nieuwe wet kan evenwel reeds gevolgen hebben voor de jaarrekening 2018. Werkgevers kunnen namelijk (na inwerkingtreding) met terugwerkende kracht transitievergoedingen die betaald zijn vanaf 1 juli 2015, terugvorderen bij het UWV.

Van belang is dat wordt voldaan aan de voorwaarden van de wet en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Verwerking in de jaarrekening 2018

Betaalde transitievergoedingen kunnen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 worden toegekend. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet een aanvraag bij het UWV worden ingediend waarin u aannemelijk maakt (lees: aantonen/bewijzen) dat recht bestaat op compensatie. Het UWV zal de aanvraag beoordelen en als aan de voorwaarden voldaan wordt, de compensatie verstrekken.

Omdat de wet nu reeds is aangenomen, is er -als aan de voorwaarden voldaan wordt- reden om per 31 december 2018 een vordering voor de te verwachten compensatie over de afgelopen periode op te nemen.

Ingevolge de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving moet een afzonderlijk actief worden opgenomen ter grootte van de verwachte vergoeding. Uiteraard moet dan wel zijn voldaan aan de activeringscriteria en zal moeten worden toegelicht dat er sprake is van een langlopende vordering omdat deze niet binnen één jaar wordt afgerekend. De werkgever zal nu al aannemelijk moeten (kunnen) maken dat zij recht heeft op compensatie.

Voorwaarden voor compensatie

In de eerste plaats moet de betaalde transitievergoeding op grond van de wet verschuldigd zijn geweest. In de tweede plaats moet de beëindiging van de arbeidsovereenkomst verband houden met de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Het opzegverbod tijdens ziekte moet zijn verstreken.

Het uitgangspunt is dat de compensatie gelijk is aan het bedrag van de transitievergoeding, verhoogd met eventuele inzetbaarheids- en transitiekosten die op de transitievergoeding in mindering zijn gebracht. De wet geeft twee beperkingen:

  • De compensatie is nooit hoger dan de transitievergoeding die verschuldigd zou zijn op het moment van het eindigen van de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte.
  • De compensatie kan niet hoger zijn dat het bedrag aan loon dat tijdens ziekte is betaald.

Het laagste van de genoemde bedragen bepaalt de uiteindelijke hoogte van de compensatie.

Aanvraag van de compensatie

Aanvragen voor compensatie van tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 betaalde transitievergoedingen kunnen vanaf 1 april 2020, doch uiterlijk vóór 30 september 2020 worden ingediend. De compensatie voor transitievergoedingen die op of na 1 april 2020 worden uitbetaald, moet worden aangevraagd binnen zes maanden na betaling.

Bij de aanvraag moet u het volgende aan het UWV kunnen aantonen c.q. overleggen:

  • dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  • bewijs waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (inclusief documenten waaruit blijkt sinds wanneer de werknemer ziek was en dat die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was);
  • dat er een transitievergoeding is betaald en hoe die is berekend;
  • loonstroken waaruit blijkt welk bedrag aan loon tijdens de (gehele) periode van ziekte is betaald.

Het UWV zal binnen een redelijke termijn na ontvangst van de (volledige) compensatieaanvraag moeten beslissen. Voor aanvragen vanaf 1 april 2020 is dit in ieder geval binnen 8 weken. Voor aanvragen die zien op de periode vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020 geldt een beslistermijn van zes maanden.

Kortom, heeft u in de afgelopen jaren afscheid genomen van langdurige zieke werknemers en een transitievergoeding betaald, dan is het tijd om in actie te komen. Wij helpen u daar graag bij. Neem gerust contact op met een adviseur van Employment Advisory over de hoogte van de vordering en/of een toets van het aanwezige (in te dienen) dossier.