Invoering laatste deel Wet aanpak schijnconstructies

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vindt de invoering van het laatste deel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) plaats met ingang van 1 januari 2017. Vanaf die datum treedt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon in werking. Op dit verbod zijn een paar uitzonderingen mogelijk: inhoudingen van kosten voor huisvesting en zorgverzekering. De werknemer dient hiervoor wel een schriftelijke volmacht te verlenen aan de werkgever.

Voor de inhouding van huisvestingskosten geldt een maximum van 25% op het minimumloon. Voor deze uitzondering is niet iedere vorm van huisvesting toegestaan. Alleen die huisvesting die aan bepaalde vastgestelde kwaliteitsnormen voldoet. Voor inhouding van zorgverzekeringskosten moet een kopie van de zorgpolis overlegd worden, waarbij een maximum geldt van de geschatte gemiddelde premie.

Verruiming inhouding

Daarnaast geldt een verruiming van de inhoudingsmogelijkheden voor werknemers met een arbeidsbeperking. Voor die werknemers zijn op het wettelijk minimumloon, naast de genoemde inhoudingen, ook inhoudingen mogelijk voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting. Ook hiervoor geldt dat de werknemer een schriftelijke volmacht dient te verlenen aan de werkgever.

Geen beperking

Voor deze inhoudingen geldt overigens geen beperking in de zin van een maximumbedrag of percentage. De werkgever betaalt voor de desbetreffende werknemer met een arbeidsbeperking immers belangrijke vaste lasten door dit in te (kunnen) houden op het salaris. Op deze manier wordt gepoogd te voorkomen dat de werknemers schulden krijgen en eventueel een beroep op de schuldsanering zouden moeten doen.

Achtergrondinformatie WAS

Door de WAS zijn (en worden) enkele wijzigingen aangebracht in een aantal bestaande wetten, zoals de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De eerdere gefaseerde inwerkingtreding heeft maatregelen op het gebied van loon, onkostenvergoedingen, ketenaansprakelijkheid, de cao en de openbaarmaking inspectiegegevens en gegevensuitwisseling in het leven geroepen. Een compleet overzicht van de eerdere ingevoerde wijzigingen kunt u hier vinden.

Wilt u advies hoe u gebruik kunt maken van de uitzonderingen op het ‘inhoudverbod’? Of wilt u weten of u het wettelijk minimumloon (juist) hanteert? Neem dan contact op met een van onze specialisten van Employment Advisory.