Maak bij verlenging contract nu al gebruik van de WAB

Per 1 januari 2020 is het weer mogelijk om een contract voor bepaalde tijd twee keer te verlengen in een totale periode van drie jaar (ketenregeling). Op dit moment mag de totale periode niet langer zijn dan twee jaar (24 maanden). U kunt nu al profiteren van het feit dat de WAB direct gaat gelden. Er is geen overgangsrecht.

Het betekent dat u een contract voor bepaalde tijd nu al (voor een eerste of tweede keer) kunt verlengen tot maximaal drie jaar, mits met de verlenging in 2019 de totale periode van twee jaar niet wordt overschreden. In dat geval geldt het huidige recht en ontstaat er van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd.

Toepassing van de ketenregeling in de praktijk

Twee voorbeelden ter illustratie:

  1. Partijen sluiten op 1 april 2018 een contract voor 6 maanden. Dit contract wordt verlengd met 12 maanden tot 1 oktober 2019. Aansluitend wordt een contract aangegaan voor opnieuw 12 maanden.

    Toelichting: het derde contract voor bepaalde tijde eindigt van rechtswege op 1 oktober 2020. In 2019 was de werknemer nog geen twee jaar (24 maanden) in dienst. De einddatum ligt in 2020 waarin het nieuwe recht (totale periode van drie jaar) geldt.

  2. Op 1 oktober 2017 komen partijen een jaarcontract overeen. Dit contract wordt per 1 oktober 2018 met een jaar verlengd. Aansluitend wordt een contract aangegaan voor opnieuw een jaar.

    Toelichting: het derde contract is van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd, omdat de twee jaar termijn in 2019 wordt overschreden. Het contract valt dan onder het huidige recht, waarmee het contract bij verlenging automatisch een contract voor onbepaalde tijd is.

Uitzonderingen

In sommige situaties is de ketenregeling niet van toepassing:

  • Werknemers jonger dan 18 jaar, waarvan de gemiddelde arbeidsomvang niet meer is dan 12 uur per week (geldt nu ook al)
  • Overeenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroeps begeleidende leerweg, BBL (geldt nu ook al).
  • Invalkrachten in het basisonderwijs ter vervanging van ziekte.
  • Voor door de minister aangewezen beroepen die seizoensgebonden zijn.

Afwijken ketenregeling in cao

Net als nu kan er ook in 2020 bij cao worden afgeweken van de ketenregeling. Dit betekent dat als er nu in een cao wordt afgeweken van de huidige ketenregeling en die cao in 2020 doorloopt, die afwijking nog steeds geldt. Volgt uw bedrijf verplicht of vrijwillig een cao, check dan altijd eerst de voorwaarden van die cao voordat u tot verlenging van een contract voor bepaalde tijd overgaat.

Meer weten over de gevolgen van de WAB?

Vind hier meer over de WAB, zoals een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, onze handige to do lijst en de Awf-premiechecker. Of kom langs op een van onze WAB-seminars in september en oktober 2019.