Meer duidelijkheid over btw-positie van (para)medici

Diensten van (para)medische beroepsbeoefenaren zijn onder voorwaarden vrijgesteld van btw. De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit van 1 april 2016 beschreven voor wie, voor welke diensten en onder welke voorwaarden de btw-vrijstelling geldt. De Staatssecretaris geeft met dit besluit een verduidelijking van de reikwijdte van de btw-vrijstelling. We zetten de belangrijkste zaken voor u op een rij:

  • De registratie in het BIG is niet langer een vereiste. Een niet-BIG-beroepsbeoefenaar kan onder voorwaarden onder de btw-vrijstelling vallen. Dit geldt kort gezegd voor diensten van een niet-BIG-beroepsbeoefenaar die bestaan uit de gezondheidskundige verzorging van een individuele patiĆ«nt, waarbij deze diensten een gelijkwaardig kwaliteitsniveau hebben als vergelijkbare diensten van een BIG-beroepsbeoefenaar. Het gelijkwaardige kwaliteitsniveau kan onder andere worden aangetoond met gegevens over de genoten opleiding.
  • De btw-vrijstelling is niet langer beperkt tot de medische diensten van een BIG-beroepsbeoefenaar die tot zijn deskundigheidsgebied behoren. Indien kan worden aangetoond dat deze medische diensten worden verricht met dezelfde kwaliteit als een daartoe bevoegde BIG-beroepsbeoefenaar, geldt de btw-vrijstelling ook voor deze diensten buiten hun eigen deskundigheidsgebied.
  • De diensten van een arts zijn vrijgesteld van btw. Dit is niet langer beperkt tot de reguliere geneeskunde, maar kan ook niet-reguliere / alternatieve handelingen bevatten.
  • Indien een medische beroepsbeoefenaar een derde (niet (para)medicus) inschakelt om een onderdeel van zijn medische behandeling uit te voeren, kan deze derde ook onder de btw-vrijstelling vallen indien zijn dienst een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar onderdeel uitmaakt van de medische handeling van de (para)medisch beroepsbeoefenaar.

Dit besluit is op 1 april jl. in werking getreden. De verruiming van de btw-vrijstelling voor de niet-BIG-beroepsbeoefenaar kent echter een terugwerkende kracht tot 27 maart 2015.

In de flyer (pdf) die u hier kunt downloaden vindt u een meer uitgebreide uiteenzetting van de btw-vrijstelling voor (para)medici