Met ingang van 2020 vernieuwd financieel toezicht gemeenten

Elke provincie houdt financieel toezicht op de gemeenten binnen het grensgebied. Een aantal veranderingen (zoals decentralisaties in het Sociaal Domein, wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording) en een frisse blik op financieel toezicht hebben ertoe geleid dat het toezichtkader is herzien.

Met ingang van de begroting 2020 zullen de provincies een nieuw gemeenschappelijk financieel toezichtkader hanteren. De ontwerpprincipes zijn daarbij:

  1. Horizontale verantwoording en controle voorop en wordt versterkt
  2. Uniformiteit (methodiek) en maatwerk
  3. Risicogericht toezicht
  4. Toezicht is proportioneel en wordt uitgeoefend aan de hand van een interventieladder
  5. Transparantie
  6. Verbinden met inzichten
  7. Efficiƫnt en effectief

Bijgaand treft u het nieuwe gemeenschappelijk financieel toezichtkader aan zoals dat is opgesteld door de 12 provincies. In bijlage 1 is de toetspuntenlijst opgenomen. U kunt die natuurlijk al tegen uw begroting 2019 aanhouden om een indicatie te krijgen wat dit betekent voor uw gemeente. Voor gemeenschappelijke regelingen is een vergelijkbaar kader in ontwikkeling. De Unie van Waterschappen en de provincies zijn nog met elkaar in gesprek of het kader ook toepasbaar is op waterschappen. Het toezicht op provincies zelf (door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hanteert dit kader in elk geval niet.