Micro-onderneming: handig of niet?

Niet alle ondernemingen zijn verplicht een volledige jaarrekening samen te laten stellen. Sinds januari 2016 kunnen micro-ondernemingen volstaan met een vereenvoudigde jaarrekening. Lees hier verder, zodat u snel kunt bepalen of uw bedrijf als micro-onderneming aangemerkt kan worden en wat dat voor u betekent.

In november 2015 is een gewijzigde ‘Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening’ van kracht. Hierdoor is het jaarrekeningrecht vereenvoudigd en zijn de administratieve lasten voor het mkb verminderd. In dit artikel bespreken we wat dit voor micro-ondernemingen betekent. 

Wat is een micro-onderneming?

Micro-ondernemingen zijn rechtspersonen die aan twee van de volgende drie vereisten voldoen:

  • een balanstotaal van maximaal € 350.000
  • een netto-omzet van maximaal € 700.000; en
  • het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan tien.

Vrijstellingen voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen zijn vrijgesteld van het opmaken van een bestuursverslag en van accountantscontrole. Ook hoeven zij geen overige gegevens of toelichting in de jaarrekening op te nemen. Als zij de jaarrekening opstellen op basis van fiscale grondslagen, moeten zij dat feit onder de balans vermelden. Micro-ondernemingen hoeven uitsluitend de balans openbaar te maken. 

De balans van micro-ondernemingen kan beperkt blijven tot de volgende posten: vaste en vlottende activa aan de debetzijde op te nemen en aan de creditzijde: eigen vermogen, voorzieningen en schulden. De winst-en-verliesrekening van micro-ondernemingen mag beperkt blijven tot de volgende posten: omzet alsmede kosten van grond- en hulpstoffen, afschrijvingen en waardeverminderingen, lonen en overige bedrijfskosten.

Wanneer is verslaggeving als micro-onderneming niet wenselijk?

Al met al biedt de nieuwe regeling u als ondernemer de mogelijkheid om uw administratieve lasten te verminderen. In bepaalde gevallen is het echter af te raden om als micro-onderneming aangemerkt te worden. Bijvoorbeeld als de belanghebbenden van uw jaarrekening, zoals de bank, participanten of aandeelhouders, behoefte hebben aan meer informatie. In dat geval is het niet verstandig om gebruik te maken van de vrijstellingen. 

Neem contact op met uw adviseur van Baker Tilly Berk om voor uw specifieke situatie te beoordelen of de regeling micro-ondernemingen voordelig is.