Mogelijkheden bij een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding

In uw huwelijksvoorwaarden kan zijn opgenomen dat u en uw echtgeno(o)t(e) jaarlijks het overgespaarde inkomen onderling moeten verrekenen. Dit is een zogenoemd periodiek verrekenbeding. Vaak vergeten echtelieden deze verplichting na te komen. In het uiterste geval kan een van de echtelieden dan bij het einde van het huwelijk met succes stellen dat het totale vermogen onderling verrekend dient te worden. En wel alsof u was gehuwd in gemeenschap van goederen.

Als u in het verleden niet jaarlijks heeft verrekend dan is het goed bij dit mogelijke gevolg stil te staan. Indien gewenst, kunt u tot actie overgaan.

Hoogte vordering vaststellen en vergoeden

In overleg met uw echtgeno(o)t(e) kunt u alsnog vaststellen wat de onderlinge verrekenvordering tot heden is en overgaan tot uitbetaling daarvan. U kunt de vordering onder voorwaarden ook schuldig blijven. Voor uw bewijspositie, ook ten opzichte van de Belastingdienst, adviseren wij u deze afspraak in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen.

Vervolgens gaat u vanaf dan jaarlijks over tot uitvoering van het periodieke verrekenbeding. Dus tot verrekening van het overgespaarde inkomen. Een andere mogelijkheid is dat u, na afwikkeling van het verleden, het periodieke verrekenbeding in uw huwelijksvoorwaarden schrapt.

Opnemen finaal verrekenbeding bij echtscheiding en overlijden

U en uw echtgeno(o)t(e) kunnen er ook voor kiezen een zogenoemd finaal verrekenbeding op te nemen in de huwelijksvoorwaarden. Op grond hiervan zal bij einde van het huwelijk door echtscheiding en overlijden het vermogen worden verrekend alsof er sprake is van een gemeenschap van goederen. De overgang naar een algehele gemeenschap van goederen behoort ook tot de mogelijkheden.

Niets doen

Uiteraard kunt u ervoor kiezen geen actie te ondernemen. Dan moet u rekening houden met de mogelijkheid dat bij einde van het huwelijk het totale vermogen onderling moet worden verrekend. Of dit risico zich daadwerkelijk voordoet, hangt af van uw specifieke situatie en de wijze waarop het periodieke verrekenbeding is geformuleerd.