Nieuwe spelregels voor (minimum)loonbetalingen

Om werknemers beter te beschermen tegen onderbetaling gelden er nieuwe regels voor werkgevers. De Wet Aanpak Schijnconstructies, waarin deze spelregels zijn vastgelegd, pakt constructies aan waarbij wetgeving en cao-afspraken worden omzeild. En creëert zo voor werkgevers onderling een gelijk(er) speelveld.

Hieronder een overzicht van de nieuwe spelregels:

 • Ketenaansprakelijkheid
  Door de WAS kan binnen een keten elke partij aansprakelijk gehouden worden voor het betalen van het (cao-/minimum-/juiste) loon. Dit betekent dat niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever (van de opdrachtgever) van de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden. De werknemer heeft zo meer mogelijkheden om achterstallig loon op te eisen.
 • Informatie-uitwisseling 
  De Inspectie SZW speelt voortaan informatie over werkgevers waarvan zij vermoedt dat zij bijvoorbeeld de cao niet naleven, of niet ten minste het minimumloon betalen, door aan werknemersorganisaties die hier actie op kunnen ondernemen.
 • Identiteit niet-EU werknemers doorgeven
  Daarnaast kan de Inspectie SZW een werkgever verzoeken om binnen 48 uur de vastgestelde identiteit van niet-EU werknemers, die worden in- en uitgeleend, door te geven.
 • Specificatie loonstrook 
  De bedragen waaruit het loon is samengesteld (inclusief vakantiebijslag) en de bedragen die op het loon zijn ingehouden moeten worden gespecificeerd. Uit de loonstrook moet blijken waar bijvoorbeeld een onkostenvergoeding exact uit bestaat. Zonder duidelijke specificatie van een onkostenvergoeding kan niet worden opgemaakt of (ten minste) het wettelijke minimumloon betaald wordt. 
  Uit de loonstrook moet blijken of een vergoeding wel of niet betrekking heeft op noodzakelijke kosten voor het vervullen van dienstbetrekking (zoals voor reizen, voedsel en huisvesting) en zo ja, geen deel uitmaken van het wettelijk minimumloon, hoe hoog die vergoeding is en voor welke onkosten de vergoeding wordt verstrekt. Werkgevers krijgen een boete van de Inspectie SZW als de loonstrook niet volledig is. Overigens staat de naleving van deze voorschriften los van de vraag of de vergoedingen al dan niet zijn vrijgesteld van loonheffingen.
 • Girale betaling minimumloon 
  Het minimumloon mag niet meer contant betaald worden. Het loon moet voortaan overgemaakt worden op een rekeningnummer dat op naam staat van de werknemer. 
  De Inspectie SZW kan een boete of een dwangsom opleggen als deze regels niet worden nageleefd en zij maken bekend welke bedrijven gecontroleerd zijn (overtreders én niet-overtreders).
 • Inhoudingen op minimumloon verboden 
  De werknemer dient vrij over het minimumloon te kunnen beschikken. Alleen bij wet toegestane bedragen mogen nog worden ingehouden, zoals premies inzake sociale zekerheid en loonheffing. Een voorschot van het minimumloon uitbetalen is wel mogelijk, mits schriftelijk overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Het totaal, het voorschot en hetgeen de werknemer in de betreffende maand krijgt uitbetaald, moet wel voldoen aan de normen van het minimumloon. 

Meer informatie

Heeft u vragen over deze nieuwe spelregels die voortvloeien uit de Wet Aanpak Schijnconstructies? Neem dan contact op met een van onze adviseurs van Baker Tilly Employment Advisory. 

Download de flyer (pdf) met informatie over de Wet Aanpak Schijnconstructies.