Nieuwe verplichtingen bij gedetacheerde buitenlandse medewerkers

Voor buitenlandse werkgevers die medewerkers uitlenen aan werkgevers in Nederland gelden met de invoering van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) strengere regels rondom de arbeidsvoorwaarden. Deze nieuwe wet brengt ook verplichtingen met zich mee voor de Nederlandse werkgever die buitenlandse medewerkers inleent. Welke verplichtingen dat zijn, leest u hier.

De WagwEU verplicht werkgevers uit andere lidstaten bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden toe te kennen aan het personeel dat tijdelijk in Nederland komt werken. De buitenlandse werkgevers moeten zich in elk geval houden aan de volgende Nederlandse arbeidswetten: Wet minimumloon en vakantiebijslag, Arbeidstijdenwet, Arbeidsomstandighedenwet, Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, Algemene wet gelijke behandeling.

Harde kern arbeidsvoorwaarden

Daarnaast moeten de werkgevers uit andere lidstaten zich houden aan ‘de harde kern’ van de arbeidsvoorwaarden uit een algemeen verbindend verklaarde cao als die van toepassing is in de sector waarin de medewerkers aan de slag gaan. Dat betekent dat de gedetacheerde medewerkers recht hebben op:

 • maximale werktijden en minimale rusttijden;
 • het minimum aantal (doorbetaalde) vakantiedagen en eventuele extra vergoedingen in verband met vakantie
 • het minimumloon, waarbij tot dit minimumloon in ieder geval behoren:
  - het geldende periodeloon in de schaal
  - de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode
  - toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid, waaronder feestdagentoeslag en ploegentoeslag
  - tussentijdse loonsverhogingen
  - kostenvergoedingen: reiskosten- en reistijdvergoeding, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie
  - periodieken
  - eindejaarsuitkeringen
  - extra vergoedingen in verband met vakantie
  - waarbij niet tot dit minimumloon behoren: aanspraken op aanvullende bedrijfspensioenregelingen en op bovenwettelijke sociale zekerheidsaanspraken en vergoedingen boven het loon voor door de medewerker in verband met de detachering te maken onkosten voor reizen, huisvesting of voeding
  - voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers
  - gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk, beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden
  - arbeidsomstandigheden van kinderen, jongeren en van zwangere of pas bevallen werkneemsters
  - gelijke behandeling van mannen en vrouwen en andere non-discriminatie bepalingen.

Handhaving

Buitenlandse werkgevers die tijdelijk medewerkers uitlenen aan werkgevers in Nederland moeten aan de volgende vier verplichtingen voldoen:

 1. Inlichtingenverplichting: alle informatie verstrekken aan de Inspectie SZW die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU.*
 2. De verplichting om bepaalde documenten zoals loonstrookjes en arbeidstijdenoverzichten aanwezig hebben op de werkplek (of direct digitaal beschikbaar te hebben).*
 3. De verplichting om een contactpersoon aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert.*
 4. Meldingsplicht: buitenlandse dienstverrichters dienen vooraf een melding te doen over waar, wanneer en met welke medewerkers er in Nederland een klus wordt gedaan. De ontvanger van de dienst in Nederland dient te controleren of de melding is gedaan en of deze juist is.**

* Met ingang van 18 juni 2016 beboetbaar.
** Treedt in werking als digitaal meldsysteem gereed is.

Naleving en sancties

De boete van de Inspectie SZW voor het niet naleven van de verplichtingen uit de WagwEU kan oplopen tot EUR 20.500 per overtreding. De sociale partners kunnen een vordering instellen wanneer de kernbepalingen uit een cao niet worden nageleefd. Daarnaast is het met de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies voor werknemers(-organisaties) mogelijk niet alleen hun buitenlandse werkgever aan te spreken ingeval zij niet ten minste de minimum arbeidsvoorwaarden ontvangen, maar tevens de inlener. Op het niet voldoen van bijvoorbeeld het minimumloon is bovendien ook een boete gesteld, die op kan lopen tot € 12.000 per onderbetaalde arbeidskracht.

Lees meer over welke buitenlandse medewerkers onder de WagwEU vallen.

Heeft u vragen over deze nieuwe wetgeving, of over de binnen uw organisatie specifieke situatie, neemt u dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory. Zij kunnen u adviseren over de WagwEU.