Noodpakket 2.0: nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft de overheid een pakket aan steunmaatregelen ontworpen om ondernemers te helpen de crisis door te komen. Deze maatregelen lopen deze maand af. Het is echter duidelijk dat het coronavirus nog niet verslagen is en ondernemers nog steeds grote behoefte hebben aan financiële steun. Het kabinet heeft de hoofdlijnen van een nieuw pakket aan steunmaatregelen bekendgemaakt. Hoe zien die hoofdlijnen er uit?

NOW

De regeling die voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten wordt met 3 maanden verlengd. Er worden wel gewijzigde voorwaarden aan de subsidieverstrekking gesteld. De basis blijft dat een werkgever die minimaal 20% omzetverlies lijdt, tot 90% van de loonkosten vergoed kan krijgen. De hoogte van de subsidie pakt onder de nieuwe voorwaarden iets hoger uit, nu een forfaitaire opslag voor werkgeverslasten van 40% in plaats van 30% zal worden meegenomen.

Als aanvullende voorwaarde wordt gesteld dat de werkgever die gebruikt maakt van de NOW, geen bonus aan het bestuur of directie of dividend aan de aandeelhouder uit zal uitkeren. Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan om- of bijscholing te doen. Ter ondersteuning zal een crisisprogramma ‘NL werkt door’ van start gaan, dat verder zal worden uitgewerkt.

Ontslagboete

De veelbesproken ontslagboete wordt ook aangepast. Het kabinet wil zoveel mogelijk voorkomen dat bedrijven vanwege de in de NOW opgenomen ontslagboete op voorhand geen NOW aanvragen en vervolgens failliet dreigen te gaan. De subsidie wordt daarom in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% gecorrigeerd met de loonsom van de ontslagen werknemers.

Nieuwe rekenmethode

Om seizoensbedrijven verder tegemoet te komen, wordt een aanpassing gemaakt in de rekenmethode over het eerste subsidietijdvak van de NOW. Werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei ten opzichte van januari 2020, krijgen een aanvullende tegemoetkoming. De aanpassing wordt automatisch bij de definitieve subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt. Ook andere werkgevers die in het subsidietijdvak een hogere loonsom hadden dan in januari 2020 profiteren van de nieuwe rekenmethode.

TOZO

Ook de regeling die zelfstandigen een uitkering tot bijstandsniveau biedt, wordt tot en met 31 augustus 2020 verlengd. De voorwaarden die onder de huidige TOZO- regeling golden, blijven bestaan. Dat betekent:

  • er geldt geen vermogenstoets;
  • er wordt niet gekeken naar levensvatbaarheid van de onderneming;
  • de kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Partnerinkomenstoets

De nieuwe Tozo-regeling voegt daar een partnerinkomenstoets aan toe. Anders dan onder de huidige Tozo-regeling, geldt vanaf 1 juni 2020 dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van het recht op de uitkering. Komt het gezamenlijke inkomen daardoor boven het sociaal minimum, dan bestaat onder de nieuwe regeling geen aanspraak op een uitkering.

TOGS

De TOGS wordt vervangen door een nieuwe regeling, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Bedrijven krijgen afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming van maximaal € 20.000 voor drie maanden om de vaste lasten te kunnen betalen. De toegang tot deze regeling begint bij een omzetverlies van minstens 30% en geldt voor sectoren die onder de huidige TOGS vallen.

Wilt u weten of u voldoet aan de voorwaarden voor (één van) de nieuwe maatregelen? Of, moet u reorganiseren om de crisis beter het hoofd te kunnen bieden? Neemt u dan contact op met Marjan Veuger of één van de andere arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory.