NOW + 30% regeling = tegemoetkoming in loonkosten

Maakt u gebruik van de NOW-regeling én heeft u werknemers in dienst die gebruikmaken van de 30%-regeling? Dan is het belangrijk voor u om te weten dat u op basis van de NOW recht heeft op een tegemoetkoming in de loonkosten. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies dat u in een bepaalde referentieperiode heeft. Dit omzetverlies bepaalt welk percentage van de loonsom u in een periode van drie maanden als tegemoetkoming ontvangt.

Berekening loonsom

De loonsom die u hierbij in aanmerking moet nemen is het loon waarover premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het zogenaamde SV-loon. Loonbestanddelen die worden aangewezen als eindheffingsbestanddelen in de werkkostenregeling, vallen niet onder dit loonbegrip. Op basis hiervan is onder andere de belastingvrije 30%-vergoeding die u betaalt aan uw medewerkers, die gebruik maken van de 30%-regeling, uitgesloten van het loon dat in aanmerking wordt genomen voor het bepalen van de tegemoetkoming volgens de NOW.

Voor het bepalen van de loonsom op basis waarvan de hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld, moet ook het uitbetaalde vakantiegeld uit het loon worden gehaald. Vakantiegeld dat u binnen de NOW-periode uitbetaalt, wordt aldus in mindering gebracht op de in aanmerking te nemen loonsom.

Samenloop vakantiegeld en 30%-regeling

Wanneer u de 30%-regeling tevens toepast op het uitbetalen van het vakantiegeld, moet de loonsom worden verminderd met het uitbetaalde vakantiegeld, nadat de daarover de berekende 30%-vergoeding in mindering is gebracht.

In de praktijk zien wij echter dat in voorkomende gevallen het UWV, bij het vaststellen van de voor de berekening van de NOW relevante loonsom, het volledige bedrag van het uitbetaalde vakantiegeld, inclusief 30%-vergoeding, in mindering brengt. De loonsom die bij de berekening van de NOW in aanmerking wordt genomen is dan te laag en de uiteindelijke tegemoetkoming waar u volgens het UWV recht op heeft is als gevolg daarvan ook te laag.

Wij raden u daarom aan de beschikking NOW die u van het UWV ontvangt goed te controleren, om ervoor te zorgen dat de juiste loonsom in aanmerking wordt genomen en het bedrag aan NOW op de juiste wijze is vastgesteld. Hierbij is het goed om dit direct na ontvangst te doen, omdat u binnen zes weken na ontvangst een bezwaarschrift dient in te dienen bij het UWV indien de beschikking niet correct blijkt te zijn.

Indien gewenst kunnen wij met u meekijken of in uw geval de samenloop van het vakantiegeld en de 30%-vergoeding tot een juiste berekening van de NOW heeft geleid. Indien gewenst kunt u contact opnemen met uw eigen contactpersoon bij Baker Tilly of met één van de consultants van Employment Advisory.