Oudedagsverplichting: wat kunt u daar mee?

Vanaf 1 juli 2017 is (verdere) opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. De directeur-aandeelhouder (hierna dga) kan onder voorwaarden kiezen tussen: bevriezen van de bestaande pensioenopbouw, afkopen van de pensioenverplichting of omzetten van de pensioen-verplichting in een oudedagsverplichting. Afkopen en omzetten kan gefaciliteerd plaatsvinden tot en met 2019. Als u voor de oudedagsverplichting heeft gekozen, is voor u van belang wat u met de oudedagsverplichting kunt.

Oudedagsverplichting

Uitgangspunt is dat de oudedagsverplichting in 20 jaar wordt uitgekeerd vanaf de AOW-leeftijd. Gekozen mag worden om de oudedagsverplichting eerder in te laten gaan, zodat maximaal 5 jaar vóór ingang van de AOW-leeftijd al tot uitkering overgegaan mag worden. De uitkeringsduur van 20 jaar wordt dan verhoogd met het aantal maanden dat de oudedagsverplichting vervroegd tot uitkering is gekomen. Is uw pensioen al ingegaan op het moment van omzetting in de oudedagsverplichting, dan wordt op de uitkeringsperiode van 20 jaar in mindering gebracht het aantal maanden vanaf AOW leeftijd tot aan het moment van de eerste uitkering uit de oudedagsverplichting.

Aanwending oudedagsverplichting voor een lijfrente

De oudedagsverplichting kan onder voorwaarden worden aangewend ter verkrijging van lijfrenteuitkeringen bij een verzekeraar, dan wel een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Op basis van een recente goedkeuring, kan dat ook plaatsvinden als de oudedagsverplichting al is ingegaan. Als een BV louter in stand gehouden wordt voor de afwikkeling van de oudedagsverplichting, zou door de aanwending van de oudedagsverplichting voor een lijfrente de BV geliquideerd kunnen worden. Hierdoor vervallen de instandhoudingskosten van de BV.

Oudedagsverplichting en overlijden

Als u een oudedagsverplichting heeft en u komt te overlijden, dan moet de oudedagsverplichting toekomen aan de erfgenamen. Het is daarom van belang om goed te (laten) bekijken wie uw erfgenamen zijn en zo nodig een testament op te stellen dan wel te wijzigen.

Oudedagsverplichting en financiële planning

Om een beeld te krijgen welk effect de oudedagsverplichting op uw netto te besteden inkomen heeft, kunt u overwegen om uw fiscalist een financiële planning te laten maken. Daarbij kan tevens aan de orde komen of het in uw situatie verstandig is om de oudedagsverplichting -uitkeringen eerder te laten ingaan of dat het zinvol is om de oudedagsverplichting om te zetten in een lijfrente.

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw Baker Tilly adviseur voor meer informatie.