Prinsjesdag 2019: loonbelasting

Op Prinsjesdag 2019 zijn een aantal maatregelen aangekondigd die betrekking hebben op loonbelasting . Wij lichten deze maatregelen graag toe. Let wel: alle genoemde maatregelen en wijzigingen betreffen slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas van toepassing als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Voor een overzicht van alle maatregelen kunt u hier kijken. In het onderdeel loonbelasting komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Aanpassingen in de werkkostenregeling

In de werkkostenregeling (WKR) worden de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • De vrije ruimte wordt vergroot door de invoering van een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte: het percentage van de vrije ruimte bedraagt 1,7% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom plus 1,2% over resterende loonsom.
  • Vergoedingen voor de verklaring omtrent gedrag (VOG) komen niet meer ten laste van de vrije ruimte.
  • De termijn waarbinnen werkgevers de belastingheffing moeten vaststellen bij de WKR wordt met een maand verlengd.
  • Producten uit het eigen bedrijf worden voortaan altijd gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer.

Jaarlijkse indexering van de vrijwilligersregeling

De maximumbedragen van de vrijwilligersregeling van € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar, worden voortaan jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar geïndexeerd. Het geïndexeerde maximumbedrag per kalenderjaar wordt steeds rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 100. Het maximumbedrag per maand is dan steeds een veelvoud van € 10.

Aftrekuitsluiting voor dwangsommen en voor boeten bij strafbeschikking

Vanaf 1 januari 2020 geldt in de IB en Vpb dat bestuursrechtelijke dwangsommen en vergelijkbare buitenlandse dwangsommen niet meer aftrekbaar zijn. In de LB wordt geregeld dat die dwangsommen niet kunnen worden aangewezen als eindheffingsbestanddelen. Het aftrek- en aanwijsverbod geldt voor dwangsommen die na 31 december 2019 verbeuren. Verder zijn bij strafbeschikking opgelegde geldboeten voortaan niet meer aftrekbaar in de IB en Vpb. Vergoedingen of verstrekkingen ter zake of in de vorm van bij strafbeschikking opgelegde geldboeten kunnen niet worden aangewezen als eindheffingsbestanddelen in de LB. Voor geldboeten bij strafbeschikkingen is het aftrek- en aanwijsverbod voor het eerst van toepassing op strafbeschikkingen die na 31 december 2019 zijn uitgevaardigd.

Aanpassen definitie v.i. in het kader van het multilateraal instrument

  • Voor de invulling van de definitie van het begrip vaste inrichting (v.i.) in de Wet IB 2001, de Wet LB en de Wet Vpb wordt aangesloten bij de definitie van dat begrip zoals die geldt voor het van toepassing zijnde belastingverdrag. Op deze manier bestaat er in verdragssituaties geen verschil tussen het nationale heffingsrecht en de heffingsbevoegdheid die Nederland toekomt op basis van het betreffende belastingverdrag.
  • Voor niet-verdragssituaties wordt bewerkstelligd dat de definitie van het begrip v.i. voor de toepassing van de Wet IB 2001, de Wet LB en de Wet Vpb aansluit bij de meest recente versie van het OESO-modelverdrag.

Macro Economische Verkenning 2020

De Macro Economische Verkenning 2020 bevat het volgende overzicht van belasting- en premietarieven:

    2020 2019 2018 2017 2016
AOW-premie 1e en 2e schijf (niet 65-plus) 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90
ANW-premie eerste en tweede schijf 0,10 0,10 0,10 0,10 0,60
AWBZ/Wlz-premie eerste en tweede schijf 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65
Belastingtarief eerste schijf 9,70 9,00 8,90 8,90 8,40
Belastingtarief tweede schijf 9,70 10,45 13,20 13,15 12,25
Belastingtarief derde schijf 37,35 38,10 40,85 40,80 40,40
Belastingtarief vierde schijf 49,50 51,75 51,95 52,00 52,00
  2020 2019 2018 2017 2016
Aok gedifferentieerde premie werkgever 0 0 0 0 0
Whk premie UWV werkgever 1,25 1,24 1,22 1,16 1,12
WKO premie werkgever 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
WW-gem. wachtgeldpremie werkgever 0 0,77 1,28 1,36 1,78
WW-marginale AWF-premie werkgever 4,19 3,60 2,85 2,64 2,44
WW-marginale AWF-premie werknemer 0 0 0 0 0
Inkomensafhankelijke ZVW-premie 6,70 6,95 6,90 6,65 6,75

 

Mocht u naar aanleiding van de maatregelen van Prinsjesdag 2019 vragen hebben, neem dan contact op met uw adviseur bij Baker Tilly.