Prinsjesdag 2019: wetsvoorstel Harmonisatie handelsverkeer EU-lidstaten

Op Prinsjesdag 2019 is ook het wetsvoorstel Implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij lichten dit wetsvoorstel graag toe. Let wel: dit wetsvoorstel is pas van toepassing als het is goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Voor een overzicht van alle maatregelen kunt u hier kijken. In het wetsvoorstel Harmonisatie handelsverkeer EU-lidstaten komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Overbrenging voorraad op afroep

De overbrenging van goederen naar een voorraad in een andere EU-lidstaat als de koper al wel bekend is, maar de levering nog niet heeft plaatsgevonden, wordt vereenvoudigd. De overbrenging voor deze voorraad wordt vanaf 1 januari 2020 onder voorwaarden niet als een fictieve intracommunautaire levering aangemerkt (regeling inzake voorraad op afroep). Deze voorwaarden zijn:

a. De goederen worden verzonden of vervoerd naar een andere lidstaat.
b. De leverancier is niet gevestigd en heeft ook geen vaste inrichting in de lidstaat waar de goederen naartoe worden verzonden of vervoerd (lidstaat van bestemming);
c. De afnemer is voor btw-doeleinden geïdentificeerd in de lidstaat van bestemming van de goederen en zowel de identiteit als het btw-identificatienummer van de afnemer dat is toegekend door de lidstaat van bestemming, zijn bekend bij de leverancier;
d. De leverancier van de goederen neemt het vervoer of de verzending van de goederen op in het in artikel 34, lid 2, letter c, Wet OB bedoelde register. Daarnaast moet de leverancier de identiteit en het btw-identificatienummer van zijn afnemer dat door de lidstaat van bestemming is toegekend, vermelden in de in artikel 37a Wet OB bedoelde Opgaaf ICP.

In artikel 37a, lid 1, Wet OB, is (in een nieuw onderdeel d) een bijzondere listingverplichting geïntroduceerd voor de regeling inzake voorraad op afroep. De leverancier wordt in het kader van de listingverplichting verplicht informatie te verstrekken over de identiteit en het btw‑identificatienummer van de ondernemer voor wie de goederen zijn bestemd in het kader van de regeling inzake voorraad op afroep. Het voorgestelde artikel 3b, lid 4, Wet OB geeft een periode van 12 maanden waarbinnen de leverancier de eigendom van de goederen moet overdragen aan de afnemer.

2. Ketentransacties

Voor zogeheten ketentransacties (opeenvolgende leveringen tussen ondernemers van dezelfde goederen waarbij sprake is van één intracommunautaire vervoershandeling of intracommunautaire verzending) wordt de btw-wetgeving vereenvoudigd door te bepalen aan welke levering binnen de keten het intracommunautaire vervoer of de intracommunautaire prestatie moet worden toegeschreven. Voor de toepassing van de voorgestelde regeling moet eerst worden bepaald wie in de desbetreffende keten de tussenhandelaar is aan wie het intracommunautaire vervoer of de intracommunautaire verzending wordt toegeschreven. De term tussenhandelaar wordt niet bepaald door het spraakgebruik maar is een voor deze regeling gedefinieerd begrip. In artikel 5c, lid 3, Wet OB wordt het begrip tussenhandelaar omschreven. Als vast staat wie de tussenhandelaar is, zijn er twee mogelijkheden: (1) de intracommunautaire levering vindt plaats aan die tussenhandelaar óf (2) de intracommunautaire levering vindt plaats door die tussenhandelaar. De eerste mogelijkheid is de hoofdregel. De tweede mogelijkheid gaat voor op de hoofdregel als wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 5c, lid 2, Wet OB.

3. Wijziging UVBT OB

In het wetsvoorstel wordt aangekondigd dat het UVBT OB wordt aangepast in verband met de implementatie van de versterking van de status van het btw-identificatienummer.

4. Wijziging Verordening 904/2010 en Uitvoeringsverordening 282/2011

In het kader van het harmoniseren en vereenvoudigen van het intracommunautaire handelsverkeer worden ook bepalingen aangepast in de Verordening en Uitvoeringsverordening. Deze behoeven geen implementatie vanwege de rechtstreekse werking.

Mocht u naar aanleiding van de maatregelen van Prinsjesdag 2019 vragen hebben, neem dan contact op met uw adviseur bij Baker Tilly.