Regeling NOW 2.0 gepubliceerd

Eerder berichtten wij u al dat het kabinet vanwege de aanhoudende coronacrisis had besloten verschillende noodmaatregelen te verlengen. Ook de regeling die voorziet in subsidie voor de loonkosten wordt verlengd. De NOW 2.0 bouwt voort op de NOW 1.0, maar bevat een aantal belangrijke wijzigingen.

Hoofdlijnen NOW 2.0

Net als onder de NOW 1.0, kunnen werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetverlies van ten minste 20% in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie van maximaal 90%. De subsidie wordt als uitgangspunt gebaseerd op de hoogte van de loonsom over de maand maart 2020. De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni tot en met september 2020, en biedt daarmee een maand meer subsidie dan haar voorganger. Voor het bepalen van de omzetdaling geldt dezelfde systematiek: de verwachte omzet over 4 opeenvolgende kalendermaanden wordt afgezet tegen de omzet over 2019. Voor aanvragers van de NOW 1.0 moet de gekozen omzetperiode aansluiten op de in het kader van de eerste aanvraag gekozen periode. Werkgevers die geen gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0, mogen kiezen over welke 4 maanden de omzetdaling berekend moet worden (startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020).  

Belangrijkste wijzigingen

Naast de wijziging in duur van het subsidietijdvak, zijn er een aantal andere belangrijke wijzigingen te benoemen:

  • De NOW voorziet in een subsidie voor loonkosten, en neemt daarin ook aanvullende lasten en kosten mee zoals het werkgeversdeel in de pensioenpremie en vakantiegeld. Bij de NOW 1.0 bedroeg de opslag voor deze aanvullende lasten en kosten een forfaitair percentage van 30%. In de NOW 2.0 wordt dit percentage verhoogd naar 40%.
  • De basis voor de subsidie is als uitgangspunt de omzet van het concern waartoe de werkgever behoort. Onder de NOW 2.0 geldt dat de groepssamenstelling zoals die op 1 juni 2020 bestond bepalend is. De NOW 2.0 voorziet in afwijkende regels voor het vaststellen van de omzet indien er vóór 2 februari 2020 sprake is geweest van het afstoten van een onderdeel of activiteit binnen de groep.
  • De ‘ontslagboete’ van 150% (zoals we die kenden onder de NOW 1.0) komt niet terug in de NOW 2.0, maar ontslag wegens bedrijfseconomische redenen heeft ook onder de nieuwe regeling gevolgen voor de subsidie. Dient de werkgever in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen in bij het UWV, dan wordt de subsidie gecorrigeerd voor 100% van de loonsom van de betreffende werknemer(s) over een periode van 3 maanden. Een collectief ontslag -20 of meer ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen in één werkgebied- leidt tot een ‘ontslagboete’ van 5% over de totale subsidie. De NOW 2.0 biedt mogelijkheden om deze boete te voorkomen.
  • Er geldt een verbod op het inkopen van eigen aandelen en het uitkeren van dividenden, bonussen en winstdelingen aan Raad van Bestuur, directie en bestuur over 2020. Ook bedrijven die al een subsidie verstrekt hebben gekregen op grond van NOW 1.0 en die nu een NOW 2.0 aanvraag indienen, zijn gebonden aan dit verbod. Het verbod geldt niet voor een werkgever die een subsidievoorschot tot € 100.000 of een definitieve subsidie tot € 125.000 ontvangt. Voor bedrijven die gebruik maken van de verruiming van de concernbepaling , die al onder de NOW 1.0 geïntroduceerd was, geldt een uitgebreider verbod.
  • Een nieuwe verplichting die is gericht op het voorkomen van werkloosheid betreft de inspanningsverplichting voor de werkgever om zijn werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing. Het kabinet biedt ondersteuning met het crisispakket ‘Nederland leert door’. De werkgever moet bij de aanvraag van de NOW 2.0 subsidie verklaren aan deze inspanningsverplichting te zullen voldoen.

Vragen?

Naast de al bestaande verplichtingen op grond van NOW 1.0, voegt de NOW 2.0 daar nog een aantal punten aan toe. Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot terugvordering van de loonkostensubsidie. Wilt u weten of de NOW 2.0 ook voor uw bedrijf steun kan bieden, en kunt u hulp gebruiken bij de aanvraag en het in kaart brengen van wat er van u verlangd wordt? Of, is het wellicht nodig om verdergaande maatregelen te treffen (zoals een reorganisatie) en heeft u behoefte aan een sparringpartner, neemt u dan contact op met uw eigen contactpersoon bij Baker Tilly of met één van de consultants van Employment Advisory. Heeft u andere ondernemersvragen naar aanleiding van de corona crisis? Neem dan ook eens een kijkje op onze geheel vernieuwde corona website.