Rulingbeleid Belastingdienst gepubliceerd

Het ministerie van Financiën heeft op 27 maart 2017 een notitie gepubliceerd over het Nederlandse rulingbeleid. Dit naar aanleiding van een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). In de notitie worden de meest voorkomende rulings beschreven. Op twee daarvan gaan wij hierna in.

Het Ministerie van Financiën benadrukt dat een ruling betrekking heeft op de uitleg van de Nederlandse fiscale regelgeving op grensoverschrijdende transacties tussen gelieerde partijen en geen begunstigende versoepeling is van de belastinggrondslag of het belastingtarief.

Informeel kapitaalruling

Een rulingtype dat beschreven wordt, is de zogenoemde informeel kapitaalruling. Een voorbeeld ter toelichting. Indien een buitenlandse groepsvennootschap (immateriële) activa om niet (of voor een te lage prijs) overdraagt aan een Nederlandse groepsvennootschap (hierna: BV), is er sprake van een informele kapitaalstorting. Ondanks het feit dat de Nederlandse BV te weinig heeft betaald voor de verkregen (immateriële) activa, krijgt de BV in Nederland een fiscaal afschrijvingspotentieel ter grootte van de waarde in het economische verkeer van de activa. De ruling heeft dan betrekking op de omvang van het afschrijvingspotentieel.  Als de buitenlandse groepsvennootschap in het buitenland niet heeft hoeven af te rekenen over de overgedragen (immateriële) activa, ontstaat er een internationale ‘mismatch’ (heffingslek). Dergelijke ‘mismatches’ staan maatschappelijk ter discussie.

CV/BV-ruling

Een ander rulingtype heeft betrekking op zogenoemde CV/BV-structuren. Bij een CV/BV-structuur houdt een Amerikaanse multinational aandelen in een Nederlandse BV via een niet in Nederland gevestigde CV (commanditaire vennootschap). Op deze wijze kan de Amerikaanse multinational Amerikaanse belastingheffing uitstellen.

Wat zijn de gevolgen voor bestaande rulings?

Alle rulings die de Nederlandse fiscus heeft gesloten, zijn volgens het Ministerie van Financiën in overeenstemming met wet- en regelgeving. Bestaande rulings zullen worden gerespecteerd (tenzij er sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun). Of de Belastingdienst het huidige rulingbeleid ongewijzigd zal kunnen voortzetten, is de vraag, gelet op de maatschappelijke discussie over internationale mismatches.