Niet voldoen aan informatieplicht kan leiden tot schadevergoeding voor werkgevers

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Een van de verplichtingen hierin is een uitbreiding van de informatieplicht van een werkgever. Als de werkgever deze niet naleeft, kan de werknemer de werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Wat veel mensen niet weten is dat de werkgever ook nu al veroordeeld kan worden tot het vergoeden van schade die een (ex)werknemer leidt als gevolg van het niet voldoen aan de informatie- en zorgplicht van een werkgever. Wij gaan dieper in op twee recente uitspraken.

Wijzigingen in de cao moeten gecommuniceerd worden

In een recente uitspraak veroordeelde een kantonrechter in Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2022:2997) een werkgever tot het betalen van een schadevergoeding aan een werkneemster. Waarom? De werkgever informeerde de werkneemster niet voldoende over extra vakantieaanspraken waar zij op grond van de cao vanwege haar leeftijd aanspraak kon maken. Deze, volgens de kantonrechter, essentiële arbeidsvoorwaarde werd in de loop van het dienstverband van de werkneemster in de cao opgenomen. De Haagse kantonrechter is van mening dat de werkgever de werkneemster moest informeren. Omdat de werkgever dit niet deed, wordt zij veroordeeld tot nabetaling van de gemiste extra vakantiedagen. Nu de werkneemster een ervaren jurist is, meent de kantonrechter dat wel van haar verwacht had mogen worden dat zij zich in haar arbeidsvoorwaarden zou verdiepen en dat zij bij twijfel hierover in gesprek zou gaan. Vanwege dit eigen aandeel in de schade wordt de schadevergoeding met 40% verminderd, maar blijft er nog steeds een bedrag van meer dan € 40.000 over. Als het hier om een minder hoogopgeleide medewerker zou zijn gegaan, lijkt aannemelijk dat de schadevergoeding niet zou zijn gematigd.

Verplichte administratie vakantiedagen

Ook in een arrest van Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2021:2386) werd veel waarde gehecht aan de informatie- en zorgplicht van de werkgever. In deze zaak ging het om de vraag of wettelijke vakantiedagen vervallen of verjaard zouden zijn. In de wet (artikel 7:641 lid 2 BW) is de administratieplicht van de werkgever vastgelegd. Deze verplichting houdt in dat de werkgever een administratie bij moet houden van vakantiedagen die de werknemer opneemt. Een gebrek aan een (goede) verlofadministratie is daarmee in beginsel voor risico van de werkgever.

Informeren en stimuleren
Verder is het uitgangspunt dat de werkgever moet bewijzen dat hij de werknemer op tijd informeerde over het saldo aan openstaande verlofdagen dat dreigt te vervallen of te verjaren. Daarnaast moet de werknemer ook in de gelegenheid zijn gesteld om vakantie op te nemen. Sterker nog: de werkgever moet dit aantoonbaar stimuleren.

In de bovengenoemde casus voldeed de werkgever naar het oordeel van het Hof onvoldoende aan deze vergaande informatie- en zorgplicht. Het feit dat de werknemer advocaat was en bekend met de wettelijke verval- en verjaringstermijnen van vakantiedagen, speelde hier geen rol. De vakantierechten waren niet vervallen of verjaard en de werkgever moest alsnog ruim 250 vakantiedagen uitbetalen.

Risico op schadevergoeding wordt groter

Bovenstaande rechtszaken maken duidelijk dat niet alleen een adequate administratie van arbeidsvoorwaarden belangrijk is, maar ook dat het goed en op tijd informeren van werknemers niet vergeten moet worden. Met de aanstaande Richtlijn wordt de informatieverplichting van een werkgever uitgebreid en verder verankerd in de wet. Gevolg: het risico op schadevergoedingen bij het niet nakomen van deze verplichting wordt alleen maar groter.

Voorkom een schadevergoeding

Wij raden dan ook aan om er nu voor te zorgen dat u als werkgever aan uw informatieverplichting voldoet. Maak het (tijdig) opnemen van vakantie bijvoorbeeld een vast onderwerp in een eindejaarsgesprek dat schriftelijk wordt vastgelegd. Geef uw medewerkers inzicht in hun opgebouwde en opgenomen verlofsaldo en informeer hen over de belangrijkste relevante wijzigingen als er een nieuwe cao wordt afgesloten.

Kunt u nu hierbij hulp gebruiken of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Jolijn van den Bosch via [email protected] of 06 15 02 39 12 of een van de andere specialisten van Employment Advisory.