Statutair bestuurder zonder schriftelijk benoemingsbesluit

Een statutair bestuurder kan door de algemene vergadering van aandeelhouders op ieder moment als bestuurder ontslagen worden. Daarmee eindigt in beginsel ook zijn arbeidsovereenkomst. Wat als er geen officieel benoemingsbesluit is genomen, maar de statutair bestuurder wel als zodanig in het Handelsregister is ingeschreven? Uit een uitspraak van de Rechtbank in Rotterdam blijkt dat schriftelijk bewijs van een besluit tot benoeming als statutair bestuurder van groot belang is.

Deze rechtszaak heeft betrekking op een bestuurder die vanwege tegenvallende resultaten en disfunctioneren in een aandeelhoudersvergadering ontslagen wordt. Tevens wordt zijn arbeidsovereenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn, opgezegd. Bij zijn aanstelling was de bestuurder als ‘statutair bestuurder’ ingeschreven bij het Handelsregister. En er was een interne memo rondgestuurd waarin bekend werd gemaakt dat de medewerker als ‘General Manager Operations’ werd aangesteld.

Geen statutair bestuurder?

De medewerker stelde zich op het standpunt dat hij geen statutair bestuurder was. Er had geen officiële benoeming plaatsgevonden in de aandeelhoudersvergadering en daarmee ontbrak een schriftelijk benoemingsbesluit. Omdat hij geen statutair bestuurder was, kon de werkgever de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opzeggen zonder instemming van de medewerker of zonderpreventieve toetsing door UWV of de kantonrechter. De medewerker vorderde primair vernietiging van de opzegging.

Schriftelijke vastlegging

De rechter komt tot een andere conclusie. Hoewel aan de benoeming tot statutair directeur een aandeelhoudersbesluit ten grondslag dient te liggen, stelt de wet, en in deze zaak evenmin de statuten, vormvereisten aan dit besluit. Het ontbreken van een schriftelijk benoemingsbesluit leidt daarom niet zonder meer tot de conclusie dat de medewerker niet tot statutair bestuurder zou zijn benoemd. Volgens de rechtbank kan het interne memo worden gezien als een schriftelijke vastlegging van een buiten vergadering genomen besluit. Dat de benoeming door medewerker is aanvaard volgt uit de, door medewerker ondertekende, inschrijving als statutair bestuurder in het Handelsregister.

Ontslag toch rechtsgeldig

Daarnaast weegt mee dat medewerker zich gedurende lange tijd feitelijk heeft gedragen als bestuurder en werkzaamheden heeft verricht die bij uitsluiting zijn opgedragen aan de bestuurder, zoals het ondertekenen van de jaarrekening. Nu de medewerker wel statutair bestuurder was behoefde de opzegging geen instemming of preventieve toets en is de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig geëindigd. De rechter kent wel een transitievergoeding toe, omdat de medewerker langer dan twee jaar in dienst is geweest van werkgever.

Bewijsvoering

Een schriftelijk besluit is geen constitutief vereiste voor een rechtsgeldige benoeming tot statutair bestuurder. Toch is het voor de bewijsvoering van groot belang om van dergelijke besluiten schriftelijk aantekening te houden.

Meer informatie

Bent u van plan een werknemer in de functie van statutair directeur te ontslaan? Neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory om te kijken of en zo ja, hoe u dit het beste aan kunt pakken.