Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt regeling werktijdverkorting

Vanwege de uitbraak van het coronavirus (COVID -19) heeft het kabinet ingrijpende maatregelen moeten nemen. Dit heeft onder meer gevolgen voor de regeling werktijdverkorting. In een aantal sectoren zijn de bedrijven gesloten, waardoor niet meer gewerkt kan worden. Niet alleen in Nederland zelf, maar ook in het buitenland zijn maatregelen genomen die hun weerslag hebben op de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Nederland. Vanwege de terugval in werk hebben veel bedrijven een aanvraag ingediend voor de regeling werktijdverkorting, die is opgenomen in de Beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting 2004. De regeling werktijdverkorting is echter niet berekend op de ongekende werkvermindering waar Nederlandse bedrijven en organisaties als gevolg van de uitbraak van het coronavirus mee worden geconfronteerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom op 17 maart 2020, besloten om de regeling werktijdverkorting met onmiddellijke ingang in te trekken en geen ontheffingen meer te verlenen. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Momenteel wordt deze nieuwe tijdelijke regeling opgesteld: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen om werkloosheid te voorkomen en dit bovendien sneller te doen. De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd en de regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.

Voorwaarden

Een verzoek tot tegemoetkoming in de loonkosten kan bij het UVW worden aangevraagd en komt voor toewijzing in aanmerking indien:

  • werkgever vanaf 1 maart 2020 een omzetverlies ziet en verwacht dat deze minimaal 20% zal zijn;
  • het personeel niet wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen in de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
  • het loon aan betrokken werknemers door werkgever wordt doorbetaald.

Anders dan de regeling werktijdverkorting is de nieuwe tegemoetkomingsregeling ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers met een flexibel contract, waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Op dit moment kan de aanvraag nog niet worden ingediend. Hier komt zeer binnenkort verandering in. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover werkgevers de tegemoetkoming kunnen krijgen, hangt niet af van deze datum.

Duur en verlenging

De aanvraag geldt in beginsel voor een periode van 3 maanden. Is er na deze periode nog geen verbetering in het bedrijf? Dan kan de aanvraag eenmalig verlengd worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld). 

De hoogte van tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet tot een maximum van 90% van de loonsom. Hieronder zijn  enkele voorbeelden weergegeven van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

WW-uitkering en loondoorbetaling

Het loon van werknemers wordt volledig doorbetaald. Werknemers verbruiken dus geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.

Let op: Werkgevers die al werktijdverkorting hebben aangevraagd, krijgen hierover bericht. De aanvraag voor de ingetrokken werktijdverkortingsregeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij werkgevers aanvullende informatie opgevraagd worden.

De specialisten van Baker Tilly bieden naar aanleiding van vorenstaande graag bijstaand waar nodig.