Transitievergoeding: ook bij aanpassing contracturen?

Onlangs heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan. Het betrof een leraar die vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid gedwongen was minder uren te gaan werken. Haar nagenoeg fulltime aanstelling (98,94%) werd door de school omgezet naar een aanstelling van 55%. Daarnaast ontving zij een WIA-uitkering. De leraar maakte aanspraak op een transitievergoeding. Deze is uiteindelijk pro rata toegewezen.

Bij wet is een transitievergoeding verschuldigd als een werknemer ten minste 24 maanden in dienst is geweest en de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd of beëindigd. Tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De wet voorziet niet in een gedeeltelijke beëindiging van een arbeidsovereenkomst en evenmin op een gedeeltelijke transitievergoeding in het geval van een vermindering van de arbeidsduur.

Gedeeltelijke transitievergoeding
De Hoge Raad heeft nu bepaald dat de mogelijkheid van gedeeltelijk ontslag met daaraan gekoppeld de aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding wel moet worden aanvaard. De gedeeltelijke transitievergoeding is volgens de Hoge Raad van toepassing als door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer. Hierbij valt te denken aan het noodzakelijkerwijs gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden en aan blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Afspraken goed vastleggen
Overweegt u de arbeidsduur van een werknemer aan te laten passen op uw verzoek? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u adviseren omtrent de te bewandelen route zodat mogelijke uitkeringen zoveel mogelijk veilig gesteld worden en de te maken afspraken goed vastgelegd worden. In onderling overleg kan nog altijd afgesproken worden dat geen of een lagere transitievergoeding wordt uitbetaald.