Vakantiedagen: de rechten en plichten van werkgever en werknemer op een rij

Het is zomer. De bouwvak is begonnen. Veel van uw werknemers zullen inmiddels op vakantie zijn of hebben op korte termijn een vakantie in het vooruitzicht. Hoe zit het ook alweer met vakantiedagen? Hoe lang zijn ze geldig? Mogen vakantiedagen worden uitbetaald? En mag u als werkgever een vakantieaanvraag van een werknemer weigeren? Wat gebeurt er als mijn werknemer ziek wordt op vakantie? Hieronder een kort overzicht van enkele aandachtspunten.

Geldigheid

De wettelijke vakantiedagen (in het geval van een fulltime dienstverband zijn dat er twintig) vervallen zes maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Het verschil tussen verval en verjaring is dat verval niet kan worden gestuit.
Legt u, hiermee samenhangend, bijvoorbeeld ook vast dat bij het opnemen van vakantiedagen de wettelijke dagen worden geacht als eerste te worden genoten.

Uitbetaling

Een werknemer heeft te allen tijde recht op de wettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen mogen dan ook niet uitbetaald worden gedurende het dienstverband. Ook niet als de werknemer hierom verzoekt. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen in sommige situaties wel uitbetaald worden. Het kan zijn dat er regels hieromtrent in een CAO, arbeidsovereenkomst of personeelshandboek zijn opgenomen. Is dat niet het geval, dan kunt u dit schriftelijk overeenkomen met de werknemer. Eindigt het dienstverband van een werknemer, dan dient u zowel de resterende niet-genoten wettelijke als de resterende niet-genoten bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen, mits hier anderszins uitdrukkelijk afspraken over zijn gemaakt.

Weigeren aanvraag

Als werkgever mag u een vakantieaanvraag van een werknemer alleen weigeren in het geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de vakantie van de werknemer leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. De werkgever dient dit binnen twee weken nadat de werknemer het vakantieverzoek heeft ingediend schriftelijk aan de werknemer te laten weten. Doet de werkgever dit niet of niet tijdig, dan gaat de vakantie door zoals de werknemer had voorgesteld.

Ziek tijdens vakantie

Is een werknemer ziek tijdens zijn vakantie, dan gaan deze ziektedagen in principe niet af van zijn vakantiesaldo. De werknemer moet zich dan wel officieel ziek melden bij de werkgever en zich wenden tot een buitenlandse arts. Deze arts dient een verklaring op te stellen (in het Nederlands of in het Engels), zodat de werknemer deze bij terugkomst aan de werkgever kan overleggen. Ook moet de werknemer tijdens zijn ziekteperiode op het vakantieadres bereikbaar zijn voor de werkgever.

Heeft u meer of andere vragen over vakantiedagen? Neemt u dan gerust contact op met een van de arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.