Vergoeding uitvoeringskosten Tozo bekend

Onlangs is overeenstemming bereikt over de vergoeding die gemeenten zullen ontvangen voor de uitvoeringskosten Tozo. Voor zowel Tozo 1 als Tozo 2 (levensonderhoud) ontvangen gemeenten € 450 euro per besluit op een aanvraag, conform de verantwoording in de SiSa-bijlage of een afzonderlijke verantwoording met controle-verklaring. In dit artikel wordt stilgestaan bij de gedeeltelijke inzet van deze vergoeding voor het gebruik van data-analyse, om bijzonderheden ten aanzien van de verstrekte Tozo-uitkeringen aan het licht te brengen.

Tozo en de vergoeding

De Tozo 1-regeling trad in werking op 1 maart en gold tot 31 mei 2020. De Tozo 2-regeling trad op 1 juni in werking en geldt nog tot eind september 2020.
Het belangrijkste verschil tussen beide is dat Tozo 2 wél een partnerinkomenstoets uitvoert. Kort gezegd betekent dit dat er geen recht op uitkering is als je met z’n tweeën boven het sociaal minimum verdient. Deze toets voorkomt dat zzp’ers die wegens de inkomsten van hun partner niet genoodzaakt zijn tot het ontvangen van een bijstandsuitkering, alsnog een beroep doen op de Tozo.

We zoomen nu kort in op de eerder benoemde vergoeding van € 450 euro per aanvraag voor de uitvoeringskosten. Een simpele rekensom leert dat bij gemiddelde loonkosten van € 35,3 per uur (bron: CBS, 2019) een gemeente gemiddeld gezien 12,7 uur kan besteden aan het in behandeling nemen van aanvragen, uitbetalen en achteraf vaststellen, zonder hiervoor zelf (loon-)kosten te maken.

Deze urengrens geldt dus zowel voor Tozo 1- als Tozo 2-aanvragen. Een deel van deze vergoeding is ook bedoeld voor de opstartkosten en de eventuele aanpassingen in de bedrijfsvoering die door de gemeente zijn gedaan om de uitvoering van de Tozo op korte termijn mogelijk te maken. Het is daardoor aannemelijk dat Tozo 2-aanvragen ‘goedkoper’ zijn om te behandelen, omdat dit soort kosten al in een vroeg stadium (Tozo 1) zijn gemaakt.

Een gedeelte van de vergoeding wordt daarnaast ook gebruikt voor extra accountants- of onderzoekskosten in verband met de rechtmatigheid van de verstrekte Tozo-uitkeringen. Dat ook voor afwijzingen een gelijke vergoeding wordt ontvangen, creëert ook nog eens meer ruimte hiervoor. Desalniettemin blijft het maatwerk; gemeenten hebben hun processen anders ingericht en te maken met verschillende verhoudingen tussen toewijzingen en afwijzingen. Voor de ene gemeente kan de vergoeding dus toereikend zijn, waar de andere gemeente zelf moet bijleggen.

Zelf in de regie om kosten te drukken

Gelukkig kunnen gemeenten zelf het nodige doen om de kosten te drukken en daarmee de vergoeding zo goed mogelijk te benutten. Gelet op het stadium waarin we ons bevinden, zal de winst nu mogelijk voor veel gemeenten te behalen zijn bij het achteraf vaststellen van de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen of voorschotten. Een optie hiertoe is het slim inzetten van data-analyse. Het voordeel hiervan is tweeledig.

Enerzijds vallen hiermee efficiencyvoordelen te behalen, anderzijds worden relatief makkelijk bijzonderheden geconstateerd die met handmatig ‘zoekwerk’ niet zomaar aan het licht komen. Efficiencyvoordelen vloeien voort uit het uitvoeren van noodzakelijke controles op grote volumes van gedane uitkeringen in een kort tijdsbestek.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hanteren van de juiste uitbetalingsnorm, zoals voorgeschreven in wetgeving op basis van leeftijd en gezinssituatie. Data-analyse biedt ook goede mogelijkheden om uitzonderingsgevallen te identificeren en hierop te acteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het controleren op betalingen aan dubbele bankrekeningnummers en huishoudens. Een ander voorbeeld is een uitbetaling aan een alleenstaande die echter een uitkering ontvangt ter hoogte van de partnernorm.

Handen ineenslaan

Onze adviseurs van Business Advisory en IT Advisory hebben de handen in één geslagen om inhoudelijke expertise op het gebied van sociaal domein en data science te bundelen en in te zetten ter ondersteuning van diverse gemeenten. Maatwerk door middel van een ‘lean en mean traject’ is daarbij het uitgangspunt, omdat elke gemeente haar processen rondom steunmaatregelen weer anders heeft ingericht.

Deze aanpak is tevens reeds in de praktijk gebracht, hierbij zijn bij de betreffende gemeenten een aantal afwijkingen geconstateerd waarop vervolgacties zijn georganiseerd. Een mooi voorbeeld van het nut van data-analyse in de praktijk bij de Tozo!

Vragen?

Benieuwd hoe Baker Tilly uw gemeente kan ondersteunen zodat u de rechtmatigheid van uitkeringen borgt en tegelijkertijd uw uitvoeringskosten zo laag mogelijk houdt?

Neem dan gerust contact op met Francisco Montilla Dorrego, senior consultant Business Advisory (06 15 03 76 25) of een van onze andere adviseurs voor een vrijblijvend verkenningsgesprek