Verlenging NOW gepaard met versobering en afbouw

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) met drie tijdvakken van drie maanden. De contouren van dit derde steun- en herstelpakket zijn vrijdag 28 augustus bekendgemaakt. Het eerste tijdvak start op 1 oktober 2020, het tweede tijdvak op 1 januari 2021 en het derde tijdvak op 1 april 2021. Het omzetverlies waarvan ten minste sprake moet zijn om aanspraak te kunnen maken op de NOW 3.0, blijft in het eerste tijdvak 20%. Vanaf het tweede tijdvak kan de NOW worden aangevraagd door bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden.

Verlaging vergoedingspercentage

Het vergoedingspercentage van 90% uit de NOW 1.0 en 2.0 wordt verlaagd naar 80% in het eerste tijdvak van de NOW 3.0. Het verschil van 10% wil de overheid gaan inzetten voor scholing en werk-naar-werk-trajecten voor werknemers. Het vergoedingspercentage wordt daarna per tijdvak langzaam verlaagd: in het tweede tijdvak bedraagt het vergoedingspercentage 70% en in het derde tijdvak 60%.

Aanpassen bedrijfsvoering

Naarmate de crisis langer duurt, moeten bedrijven die langdurig omzetverlies lijden, ook hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen. Naast de middelen voor de overgang naar werk, biedt het kabinet werkgevers daarom in de NOW 3.0 de ruimte om een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in een verlaging van de subsidie bij de vaststelling. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak. De ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag (die al was verminderd in de NOW 2.0) komt daarmee te vervallen. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en zo ja, hoe hij de loonsom wil laten dalen. Als voorbeelden geeft het kabinet natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer.

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in de eerste twee tijdvakken maximaal twee maal het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.

Wat blijft gelijk?

In de NOW 3.0 blijven bedrijven verplicht om bij- of omscholing te stimuleren. Het verbod op het uitbetalen van bonussen en dividend blijft bestaan. De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. Ten slotte ontvangt een werkgever, net als in de NOW 1.0 en 2.0, een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling het restant.

Aanvragen vanaf 16 november

Het eerstvolgende aanvraagtijdvak wordt opengesteld per 16 november 2020, waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak (1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. De werkgever mag per tijdvak kiezen of hij een aanvraag wil doen. Definitieve vaststelling van de NOW 3.0 vindt plaats na afloop van de drie tijdvakken.

Tozo: vermogenstoets

De Tegemoetkoming voor zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt met drie maanden verlengd. Een vermogenstoets gaat deel uitmaken van de voorwaarden. Gekeken wordt naar beschikbare geldmiddelen. Ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo, aandelen, obligaties en opties e.d.) komen niet meer in aanmerking voor de derde ronde van de Tozo. Per 1 januari 2021 start de overheid met steun aan ondernemers die zich oriënteren op een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld als werknemer in loondienst.

Tegemoetkoming vaste lasten

De tegemoetkoming voor vaste lasten van mkb’ers (TVL) wordt eveneens met 9 maanden verlengd. Vanaf 1 januari worden de voorwaarden voor de TVL aangescherpt door deze omzetdervingsgrens te verhogen naar 40%.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp? Of heeft u hulp nodig bij een aanvraag? Neem dan gerust contact op met Nienke Lemmink of één van de andere arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory. Heeft u andere ondernemersvragen naar aanleiding van de coronacrisis? Kijk dan eens op onze special informatiepagina’s over ondernemen in ‘het nieuwe normaal’.