Voortgang wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft op 23 januari 2017 een aanvullend wetsvoorstel ingediend voor pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). De aanvulling heeft voor het grootste deel van de DGA’s geen gevolgen. De vrees voor belastingderving (de reden voor het uitstel) is ongegrond. Als het pensioen intern is ondergebracht bij een gelieerde vennootschap, dan biedt het aanvullende wetsvoorstel de mogelijkheid een vooruitbetaalde indexatielast in mindering te brengen op de fiscale winst.

De Eerste Kamer heeft in december 2016 niet gestemd over het wetsvoorstel ‘uitfasering pensioenen in eigen beheer’ op verzoek van de Staatssecretaris van Financiën. Wiebes deed dit verzoek omdat hij vreesde voor een grote belastingderving, naar aanleiding van berichten in de vakpers. Dit terwijl hij uitging van een grote belastingopbrengst omdat hij verwacht dat DGA’s in grote getale hun pensioen zullen afkopen. Het ‘lek’ zou bestaan uit het nu al ten laste van de fiscale winst kunnen brengen van de toekomstige indexatie. Inmiddels concludeert Wiebes dat dat ‘lek’ er niet is. Wel repareert hij een thans geconstateerd ongewenst gevolg van het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer biedt de volgende mogelijkheden:

  • afkoop van het pensioen in eigen beheer
  • omzetting in een oudedagsverplichting (ODV)
  • het in stand houden van het pensioen in eigen beheer, maar voor de dienstjaren ná 1 april 2017 kunnen geen aanspraken meer worden opgebouwd in eigen beheer.

Voor de eerste twee mogelijkheden is de medewerking van de (gewezen) partner vereist.

De planning is dat de Eerste Kamer uiterlijk 7 maart 2017 over het oorspronkelijke wetsvoorstel en het aanvullende wetsvoorstel stemt. De verwachte ingangsdatum van de Wet uitfasering pensioenen eigen beheer is dan 1 april 2017 in plaats van 1 januari 2017. Daarmee worden de gevolgen en de te nemen acties voor het pensioen in eigen beheer ook drie maanden opgeschoven.