Wat is goodwill?

Bij de overname van een andere onderneming wordt vaak een dusdanige prijs betaald dat daarin een bedrag aan goodwill is opgenomen. In dit artikel meer uitleg over het begrip goodwill en de gevolgen ervan voor uw jaarrekening en uw financiering.

Wat is goodwill eigenlijk? Goodwill is het verschil tussen de prijs die een onderneming betaalt bij de overname van een andere onderneming en de reële waarde van die andere onderneming. De overnemende partij is vaak bereid een hogere prijs te betalen dan de reële waarde van de onderneming, omdat zij verwacht synergie-effecten te kunnen realiseren. Daarnaast wordt de overnameprijs altijd voor een deel bepaald door onderhandeling.

Wat is de reële waarde?

De reële waarde van de onderneming is het verschil tussen de reële waarde van de bezittingen en de waarde van de verplichtingen op het moment van overname. De reële waarde is dus niet gelijk aan het eigen vermogen zoals dat blijkt uit de jaarrekening van de overgenomen onderneming. Voor de bepaling van de reële waarde van een onderneming worden panden en machines bijvoorbeeld tegen de marktprijs gewaardeerd, terwijl in de jaarrekening van de overgenomen onderneming deze panden en machines tegen historische kostprijs op de balans kunnen zijn opgenomen.

Welke gevolgen kan goodwill hebben voor mijn jaarrekening?

Bij goodwill betaalt een onderneming in feite een prijs voor de verwachte synergie-effecten die de onderneming kan realiseren. Deze synergie-effecten omvatten de verwachte toekomstige winsten als gevolg van de overname. Omdat deze voordelen zich in toekomstige jaren zullen voordoen, is het logisch dat de onderneming het daarvoor opgeofferde bedrag, de goodwill, ook toerekent aan deze toekomstige jaren. Daarom moet de betaalde goodwill op de balans worden opgenomen en worden afgeschreven over de periode dat de voordelen zich voordoen.

Hoe gaan banken bij de kredietverstrekking om met goodwill?

Banken kennen aan goodwill geen waarde toe. Dit betekent dat zij bij de beoordeling van de financiële positie van uw onderneming de goodwill in mindering brengen op het eigen vermogen. Hierdoor daalt het eigen vermogen, waardoor rentabiliteits- en solvabiliteitsratio's wijzigen. Dat kan gevolgen hebben voor de voorwaarden waaronder de onderneming financiering kan verkrijgen. Denk aan rentekosten en te verstrekken zekerheden.

Goodwill heeft directe gevolgen voor de jaarrekening van uw onderneming. Goodwill kan ook gevolgen hebben voor het verkrijgen van financiering omdat banken geneigd zijn geen rekening te houden met goodwill bij de beoordeling van de financieringsaanvraag. Het is dus verstandig om al tijdens het onderhandelingsproces de gevolgen voor de jaarrekening en financiering in kaart te brengen. Daarbij kan uw accountant een rol vervullen.