Wat wijzigt er voor werkgevers in 2022?

Het afgelopen jaar stond voor veel werkgevers in het teken van het faciliteren van thuiswerkplekken, het opstellen van thuiswerkbeleid en de gewijzigde regels met betrekking tot mobiliteitsvergoedingen. Wat staat er voor u als werkgever in 2022 op de agenda? Lees in dit nieuwsbericht meer over een aantal wetswijzigingen die uw aandacht nodig hebben. Zoals het inkorten van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte van AOW-gerechtigde werknemers, een verbod op rookruimtes en ouderschapsverlof dat deels betaald verlof wordt. Waar moeten werkgevers op letten?

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Een belangrijke verandering voor werkgevers is de nieuwe richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die waarschijnlijk per 1 augustus 2022 in werking treedt. Het doel van deze nieuwe richtlijn is tweeledig. Enerzijds moet het de transparantie en een beter voorspelbaar arbeidspatroon bevorderen. Anderzijds moet het gaan zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. Wat betekent dit in de praktijk?

1. Beperking op verbod op nevenwerkzaamheden

Werkgevers mogen een werknemer niet meer verbieden om buiten het werkrooster werkzaamheden voor een andere werkgever te verrichten. U mag als werkgever alleen bepaalde nevenwerkzaamheden verbieden als sprake is van objectieve criteria. Voorbeelden daarvan zijn de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers, de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van een overheidsdienst of het voorkomen van belangenconflicten.

2. Kosten verplichte scholing niet meer verhalen

Werkgevers kunnen kosten die gemaakt moeten worden voor het volgen van een noodzakelijke (en verplichte) training en/of opleiding niet meer op een werknemer verhalen. Dit geldt ook voor de studiekostenbedingen die al voor 1 augustus 2022 zijn overeengekomen. Bovendien geldt dat de studietijd voor dit soort opleidingen en trainingen als arbeidstijd wordt gezien.

3. Informatieplicht over loon bij EU-detachering

Nederlandse werkgevers die werknemers vanuit Nederland willen detacheren naar een land binnen de EU hebben een informatieplicht naar de betreffende werknemers over hun loon. Vóór vertrek moeten de medewerkers weten op welk loon zij recht hebben volgens het geldende recht van de ontvangende EU-lidstaat, inclusief eventuele toeslagen en regelingen voor vergoeding van reis-, verblijf- en maaltijdkosten. Een werkgever mag een werknemer niet benadelen als de werknemer een beroep doet op deze verplichting.

Loondoorbetalingsplicht bij AOW ingekort vanaf 2023

Voor AOW-gerechtigde werknemers die op of na 1 juli 2023 ziek worden, wordt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verkort van 13 naar 6 weken. Hiermee wordt geprobeerd om belemmeringen bij werkgevers voor het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde werknemer nog verder weg te nemen. De invoering van deze wijziging in de wet zou vooralsnog per 1 januari 2022 plaatsvinden, maar is uitgesteld naar 1 januari 2023 vanwege uitvoeringsproblematiek bij het UWV. Wij komen hier begin 2023 uiteraard weer bij u op terug.

Ouderschapsverlof wordt deels betaald

Momenteel kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dit verlof is in principe onbetaald. Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders in het eerste levensjaar van hun kind de eerste negen weken van dit ouderschapsverlof recht op een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Mogelijk wordt de uitkering nog verhoogd naar 70%.

En verder geldt per 1 januari 2022…

 • Verbod op rookruimtes op de werkvloer
  Het is niet meer toegestaan om rookruimtes op de werkvloer te hebben. Werkgevers moeten de nog bestaande rookruimtes opheffen. Bij overtreding van dit verbod kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een bestuurlijke boete opleggen.

 • Medezeggenschap flexwerkers
  Uitzendkrachten bouwen al na 15 maanden medezeggenschapsrechten op in de onderneming van de inlener. Dit was 24 maanden.

 • Verhoging WNT-bezoldiging
  De maximale bezoldiging van een topfunctionaris in de (semi)publieke sector komt in 2022 neer op een bedrag van € 216.000 (€ 209.000 in 2021).

 • Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd
  De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 jaar en zeven maanden (66 jaar en vier maanden in 2021).

 • Verhoging maximum transitievergoeding
  De maximale transitievergoeding bedraagt in 2022 € 86.000 bruto (€ 84.000 in 2021)

Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over een van bovenstaande wijzigingen of wilt u weten wat bovenstaande wijzigingen voor uw organisatie betekent? Neem dan contact op met mij of één van de andere specialisten van Employment Advisory.