Wet arbeidsmarkt in balans een feit

Vorige week heeft een uitvoerig debat plaatsgevonden in de Eerste Kamer over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De Eerste Kamer toonde zich kritisch over de inhoud van het wetsvoorstel, maar vandaag heeft de stemming plaatsgevonden en de Eerste Kamer heeft de WAB aangenomen. Daarmee is het definitief, dat de regels waar u als werkgever mee te maken hebt met ingang van 1 januari 2020 veranderen. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Wijzigingen op grond van de WAB

 • Vanaf eerste dag recht op transitievergoeding
  Uw werknemer bouwt vanaf de eerste dag het recht op een transitievergoeding op. Niet pas na 24 maanden dienstverband. De hoogte van de transitievergoeding gaat wel omlaag. Onder voorwaarden kunt u gecompenseerd worden voor een transitievergoeding betaald aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer of na een bedrijfsbeëindiging.
 • Verruiming ketenregeling
  De ketenregeling voor tijdelijke contracten wordt verruimd. Waar de Wet werk en zekerheid in 2015 de maximale periode waarbinnen u tijdelijke contracten mag afsluiten, verkortte van 36 naar 24 maanden, wordt deze verkorting met de Wet arbeidsmarkt in balans weer teruggedraaid. Het maximum aantal tijdelijke contracten binnen de periode van 36 maanden blijft drie. Hetzelfde geldt voor de tussenliggende periode: die blijft zes maanden (wil de ketenregeling opnieuw kunnen beginnen).
 • Aanvullende regels voor oproepovereenkomsten
  Met de introductie van de WAB moet een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen, tenzij de cao deze oproeptermijn heeft verkort. De oproepkracht behoudt recht op loon als een eenmaal gedane oproep wordt ingetrokken. Als de oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd, moet de werkgever de oproepkracht een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst voor het aantal uur dat gemiddeld is gewerkt in het voorgaande jaar.
 • Combinatie van omstandigheden als reden van ontslag
  Door de invoering van een cumulatiegrond voor ontslag, de zogenaamde ‘i-grond’, wordt het voor werkgevers mogelijk om bij de kantonrechter een combinatie van omstandigheden aan te voeren voor de gewenste beëindiging van het dienstverband. In tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij iedere ontslaggrond op zichzelf voldragen moet zijn. De rechter kan bij toewijzing van een beëindiging op de i-grond wel een aanvullende vergoeding toekennen aan de werknemer.
 • Gelijke rechten voor payrollmedewerker
  De payrollwerknemer heeft recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers van de opdrachtgever waar de payrollwerknemer voor werkt. Payrollwerknemers krijgen daarnaast recht op een adequate pensioenregeling. Inwerkingtreding van het recht op een adequate pensioenregeling is evenwel uitgesteld naar 1 januari 2021.
 • Hogere WW-premies voor tijdelijke contracten
  Voor tijdelijke contacten geldt een hogere WW-premie dan voor vaste contracten. Voor een vaste oproepovereenkomst geldt eveneens de hogere premie.

Najaar 2019: seminars over wijzigingen in het arbeidsrecht

De arbeidsmarkt en de regels waar u als werkgever mee te maken heeft, zijn volop in beweging. Dit najaar organiseren wij seminars op verschillende locaties in Nederland om u uitgebreid te informeren over de wijzigingen die de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) met zich meebrengen. Zo krijgt u inzicht in wat de impact is van deze nieuwe wet en helpen wij u tijdig voor te bereiden op de nieuwe regels die per 1 januari 2020 van toepassing zijn.

Meld u nu alvast aan!

Heeft u interesse in het bijwonen van een seminar? En wilt u op de hoogte gehouden worden van de data en locaties? Meld u dan aan via deze webpagina of stuur een bericht naar [email protected]