Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat uiteindelijk om 100.000 extra banen (oplopend tot 2026). De overheid zorgt tot 2024 nog eens voor 25.000 banen extra. Deze extra banen, waarvoor werkgevers een garantstelling hebben gegeven, zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen op de wachtlijst WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) krijgen de eerste jaren prioriteit. De (regionale) Werkbedrijven vormen de schakel tussen de werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag worden geholpen.

Quotum

Alle individuele werkgevers, uitgezonderd kleinere werkgevers met minder dan 25 werknemers, worden verantwoordelijk om een bepaald percentage van hun arbeidsplaatsen (in verloonde uren) door arbeidsbeperkten te laten invullen.

Als werkgevers de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren dan treedt een wettelijk quotum in werking. In 2016 vindt een beoordelingsmoment plaats over het jaar 2015. Als blijkt dat werkgevers in de marktsector in 2015 onvoldoende banen hebben gerealiseerd voor arbeidsbeperkten, wordt het quotum in 2017 voor het eerst geactiveerd.

Heeft een werkgever op basis van het quotum te weinig arbeidsbeperkten in dienst, dan moet hij een quotumheffing betalen van € 5.000,- per niet ingevulde arbeidsplaats.

UWV

Het UWV zal quotumplichtige werkgevers geregeld gaan informeren over de mensen in hun personeelsbestand die tot de doelgroep van de banenafspraak en het quotum behoren. Door deze informatie van het UWV weet een werkgever tijdig of hij quotumplichtig is en of er binnen de organisatie voldoende banen worden ingevuld door mensen met een arbeidsbeperking. Aangezien de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten pas recentelijk is aangenomen, verwachten wij dat het nog even zal duren voordat het UWV de werkgevers zal informeren.

Conclusie

De Quotumwet houdt dus in dat op termijn elke werkgever met 25 en meer werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen aan te bieden aan mensen met een beperking en moet betalen voor niet vervulde plekken.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met één van onze arbeidsrechtjuristen.