Wijziging Arbowet: bent u er klaar voor?

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Deze vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de OR of personeelsvertegenwoordiging. U heeft als werkgever een jaar de tijd gekregen om te voldoen aan de nieuwe verplichtingen. Op 1 juli 2018 eindigt de overgangsregeling. Wie op die datum niet aan de nieuwe verplichtingen voldoet, riskeert een boete van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat verandert er precies?

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • Basiscontract
  Eén van de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract tussen werkgever en arbodienstverlener. Er worden verplichte minimumeisen aan dat contract gesteld. Denk daarbij aan een omschrijving van de taken waarbij de werkgever zich moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener. Ook dient verplicht opgenomen te worden dat de bedrijfsarts advies geeft over preventieve maatregelen die de werkgever kan nemen.
 • Open spreekuur
  De werkgever moet werknemers de mogelijkheid bieden de bedrijfsarts te bezoeken bij vragen over gezondheid in relatie tot het werk. Ook als een werknemer (nog) niet verzuimt of (nog) geen klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Dit spreekuur is anoniem en u ontvangt geen terugkoppeling als werkgever. De kosten zijn voor uw rekening.
 • Vrije toegang werkvloer
  De bedrijfsarts moet iedere werkplek vrij kunnen bezoeken. Zo leert de bedrijfsarts het bedrijf beter kennen en krijgt hij inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.
 • Second opinion
  Als de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moeten een dergelijk verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.
 • Klachtenprocedure
  Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben, zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt ook voor bedrijfsartsen, die als zelfstandige werken.
 • Rol preventiemedewerker
  De benoeming van de persoon én de positie van de preventiemedewerker in de organisatie moet nu met instemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden.
 • Informatievoorziening
  U heeft als werkgever de plicht uw werknemers te informeren  over de wijzigingen in de Arbowet. En hen te wijzen op nieuwe mogelijkheden zoals het open spreekuur en een second opinion. Deze informatieplicht kan betekenen, dat uw verzuimbeleid hierop aangepast dient te worden.

Nu aan de slag met de nieuwe Arbowet

Een belangrijke eerste stap in het voldoen aan de verplichtingen van de nieuwe Arbowet is nagaan of Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) nog actueel is. Daarnaast moet uw verzuimbeleid in lijn met de nieuwe Arbowet zijn. Denkt u daarbij aan het hebben van een (aangepast) basiscontract met een arbodienstverlener, een (aangepast) verzuimreglement, het aanstellen van een daartoe opgeleide preventiemedewerker en heldere communicatie over de wijzigingen richting werknemers. Uiteraard kunnen wij u helpen door bijvoorbeeld te checken of u aan de regels voldoet en waar aanpassing of aanvulling noodzakelijk is. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe Arbowet? Of wilt u meer informatie over wat Baker Tilly Employment Advisory op dit gebied voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op met arbeidsrechtjurist Nienke Lemmink.