Wet DBA raakt ook de comissaris!

De positie van commissarissen is door de invoering van de Wet DBA veranderd. Onder de oude wetgeving worden commissarissen geacht fictief in dienstbetrekking te staan tot de organisatie waar zij toezicht op houden of advieswerkzaamheden voor verrichten. De organisatie is daarom in beginsel verplicht om op commissarisbeloningen loonheffingen in te houden en af te dragen (met uitzondering van de premie werknemersverzekeringen).

Per 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. Daarnaast is de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen aangekondigd. Als gevolg daarvan zijn de commissarisbeloningen niet meer belast met loonheffingen. Commissarissen kunnen daardoor geen gebruik meer maken van de faciliteiten in de Wet op de loonbelasting. Bijvoorbeeld de 30%-regeling, toegekend aan ‘ingekomen’ commissarissen, kan dan niet meer worden toegepast. De commissarissen kunnen echter wel eventueel gemaakte kosten in hun aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen.

Afschaffing fictieve dienstbetrekking

Onder de nieuwe regelgeving moet elke commissaris op basis van zijn aangifte inkomstenbelasting de verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen afdragen. De commissaris is daarnaast zelf de eigen bijdrage ZvW verschuldigd. Bij afschaffing van de fictieve dienstbetrekking is immers geen sprake meer van een werkgever. De werkgeversbijdrage ZvW is dan ook niet langer verschuldigd. In plaats daarvan geldt een verlaagd tarief. De commissaris dient de eigen bijdrage ZvW via een aanslag ZvW af te dragen.

Faciliteiten Wet op de loonbelasting

Een commissaris die toch gebruik wil maken van de faciliteiten in de Wet op de loonbelasting, kan, onder bepaalde voorwaarden, de arbeidsverhouding als dienstbetrekking aan laten merken. De commissaris en de organisatie waar hij toezicht op houdt, kunnen dan op gezamenlijk verzoek de Belastingdienst vragen om de arbeidsverhouding als fictieve dienstbetrekking aan te merken (‘opting-in’).

‘Cherry picking’ in 2016

De staatsecretaris heeft aangekondigd de fictieve dienstbetrekking van de commissarissen af te schaffen Voor 2016 heeft hij dat geregeld in een beleidsbesluit. In dat besluit is geregeld dat de fictieve dienstbetrekking van toepassing blijft, tenzij de commissaris en de organisatie waar hij toezicht op houdt gezamenlijk overeenkomen dat de fictie niet wordt toegepast.

Voor 2017 is inmiddels een wetsvoorstel ingediend en reeds door de Tweede Kamer aangenomen. Er van uitgaande dat ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal goedkeuren, is de nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2017 op iedere commissaris van toepassing.

Vragen?

Neemt u, ook in het geval van vragen, gerust contact op met de specialist loonheffingen van Employment Advisory. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt bij Baker Tilly.