Skip to content

Dit moet u als internationaal ondernemer weten over de Nederlandse vennootschapsbelasting

Gepubliceerd op: 02 mei 2024
Type publicatie Kennisartikel

Ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn, dat wil zeggen ondernemingen die hun dagelijkse leiding in Nederland hebben of die naar Nederlands recht zijn opgericht, zijn belastingplichtig in Nederland en worden over het algemeen belast over hun wereldwijde inkomen. Wanneer u als buitenlandse ondernemer zakendoet in Nederland, kunt u ook met Nederlandse belastingheffing te maken krijgen, bijvoorbeeld als u in Nederland een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting heeft. In dit artikel bespreken onze experts enkele hoofdlijnen van de Nederlandse vennootschapsbelasting (Vpb).

Registratie Nederlandse vestiging

Nederlandse rechtsvormen worden bij oprichting automatisch bij de KvK ingeschreven. Heeft u als buitenlandse ondernemer een vestiging in Nederland, dan moet u deze zelf inschrijven bij de KvK. Overleg met uw adviseur of er sprake is van een vaste inrichting en wat uw belastingpositie is.

Wanneer u een onderneming inschrijft bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) worden de gegevens gemeld aan de Belastingdienst. De onderneming wordt op die manier automatisch ingeschreven in de administratie van de Belastingdienst.

Aangifteverplichting

Vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen moeten jaarlijks een aangifte Vpb doen. De aangifte moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar zijn ingediend bij de Belastingdienst. Het is mogelijk om hier uitstel voor aan te vragen. De aangifte mag worden opgesteld in een andere munteenheid dan euro. Hiervoor moet u eerst een ‘beschikking functionele valuta’ aanvragen.

Let op: hoewel de Belastingdienst informatie van de KvK krijgt, wordt op basis van de activiteiten van uw onderneming bepaald of u vennootschapsbelastingplichtig bent. De inschrijving bij de KvK is hierin niet doorslaggevend. Zorg dus dat u uw positie helder heeft.

Deelnemingsvrijstelling

In principe zijn vrijwel alle inkomsten van een Nederlandse entiteit aan vennootschapsbelasting onderworpen. Dit geldt ook voor dividenden en vermogenswinsten.

Een uitzondering kan gelden als de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Er is sprake van een deelneming wanneer de entiteit kort gezegd een belang van tenminste 5% in een andere vennootschap houdt en aan een aantal voorwaarden is voldaan. Als gevolg van de deelnemingsvrijstelling zijn uitkeringen door een deelneming niet belast met Nederlandse Vpb op het niveau van de moedermaatschappij. Uitkeringen door een werkmaatschappij aan een holdingmaatschappij kunnen onbelast plaatsvinden. Ook opbrengsten uit de verkoop van de aandelen in een deelneming vallen onder de deelnemingsvrijstelling.

Waar moet u verder rekening mee houden?

  • Belastingtarieven

Het vennootschapsbelastingtarief (2024) bedraagt 19% over de belastbare winst tot € 200.000, en 25,8% over de belastbare winst daarboven.

  • Belaste winst

Vermogenswinsten worden doorgaans belast, tenzij er een specifieke vrijstelling van toepassing is. Dividenden en vermogenswinsten ontvangen door Nederlandse vennootschappen zijn belast, tenzij de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

  • Verliesverrekening

Nederland kent verliesverrekeningsregels waardoor verliezen kunnen worden afgezet tegen winsten uit bepaalde andere jaren. Verliezen uit boekjaren 2013 of later kunnen over het algemeen worden teruggewenteld naar het voorgaande jaar of worden doorgeschoven en verrekend met toekomstige winsten. Er geldt wel een maximum voor het bedrag van verliesverrekening. Winsten tot en met € 1.000.000 kunnen volledig worden verrekend. Winsten boven dit bedrag komen voor 50% in aanmerking voor verrekening met verliezen. Onder specifieke omstandigheden kan de verrekening van verliezen worden beperkt.

  • Renteaftrekbeperkingen

De Nederlandse Vpb kent verschillende renteaftrekbeperkingen. Wanneer zo’n beperking van toepassing is, is de betaalde rente geheel of gedeeltelijk in aftrek beperkt. Meer over de fiscale behandeling van rente leest u hier.

Meer over de Nederlandse Vpb

Er is nog veel meer te vertellen over de Nederlandse Vpb. Lees bijvoorbeeld onze artikelen over (downstream) structurering in Nederland en (upstream) groeps- en aandeelhoudersbelangen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met onze adviseurs. Wij vertellen u graag meer over de vennootschapsbelasting en uw belastingpositie.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief