Skip to content
Foto van werkplek

Pillar 2: hoe kunt u zich voorbereiden op de nieuwe minimumbelasting?

Gepubliceerd op: 30 maart 2023
Type publicatie Kennisartikel

Met de aanstaande invoering van nieuwe Pillar 2-wetgeving staan multinationals en grote ondernemingen voor een flinke uitdaging. Valt uw onderneming onder de reikwijdte van de Wet Minimumbelasting 2024? Hoe brengt u de gevolgen in kaart? Met welke verplichtingen krijgt u te maken, en is het bedrijfsmatig nodig hierop te anticiperen? Met een goede voorbereiding weet u waar u aan toe bent en of het noodzakelijk is uw structuur of bedrijfsvoering aan te passen. In dit artikel lichten wij ons plan van aanpak toe en beschrijven wij welke stappen uw organisatie op korte termijn zal moeten zetten om goed voorbereid op, en optimaal compliant te zijn met, deze nieuwe regels.

Hoewel het Nederlandse wetsvoorstel ter implementatie van de Europese Pillar 2-richtlijn nog niet is goedgekeurd, is Nederland verplicht de richtlijn uiterlijk 1 januari 2024 in de nationale wetgeving te implementeren. Nederland sluit daarbij naar verwachting ook aan bij de OESO-aanpak. Het is daarom nagenoeg geheel bekend wat de nieuwe regels inhouden en één ding is zeker: als Pillar 2 op uw onderneming van toepassing is, moet u zo snel mogelijk in kaart gaan brengen wat u te wachten staat!

Onze aanpak: vijf praktische stappen

De gevolgen van Pillar 2 kunnen verstrekkend zijn, en de wetgeving is complex. Het is belangrijk om helder voor ogen te krijgen wat dit voor uw onderneming betekent. Onze gespecialiseerde adviseurs helpen u hier graag bij! De stapsgewijze aanpak van Baker Tilly is te onderscheiden in vijf concrete fases:

  • Fase 1: Analyse op hoofdlijnen;

  • Fase 2: Verdiepende analyse en risico-inschatting;

  • Fase 3: Identificeren van eventueel gewenste herstructureringen;

  • Fase 4: Implementatie en procesinrichting;

  • Fase 5: Aangiftes en compliance.

Fase 1: Analyse op hoofdlijnen

De Pillar 2-regels voor het berekenen van het effectieve belastingtarief (effective tax rate of ETR) zijn complex. Het is daarom goed om eerst te beginnen met een praktische analyse op hoofdlijnen, om te bepalen welke ondernemingen überhaupt onder de reikwijdte van Pillar 2 vallen. Wij hebben een handige tool ontwikkeld om (op hoofdlijnen) direct inzicht te bieden op de ETR per jurisdictie. Daarnaast geven we met deze tool een eerste inschatting van de mogelijke toepasselijkheid van de zogenoemde de minimis-uitzondering. Wanneer deze uitzondering op basis van de geringe omvang van de groep in een bepaalde jurisdictie geldt, vindt in die jurisdictie in principe geen bijheffing plaats.

Fase 2: Verdiepende analyse en risico-inschatting

De analyse op hoofdlijnen geeft een eerste indicatie van de mogelijke risico’s op bijheffing in de landen waarin uw onderneming opereert. In de tweede fase gaan wij dieper in op de feitelijke gevolgen in deze jurisdicties, aan de hand van historische cijfers. Waar nodig maken wij gebruik van de lokale expertise van de specialisten binnen ons wereldwijde Baker Tilly International netwerk, zodat we ook met plaatselijke (belasting-)wetgeving rekening kunnen houden.

Voor de entiteiten in deze landen bepalen wij samen met u meer gedetailleerd de gecorrigeerde betrokken belastingen en het kwalificerende inkomen, de twee belangrijkste rekengrootheden voor het bepalen van een mogelijke bijheffing.

De gecorrigeerde betrokken belastingen zijn de belastingen die over de winsten worden geheven in een jurisdictie, verminderd met bepaalde uitgesloten belastingen (waaronder bijvoorbeeld reguliere bijheffing op basis van Pillar 2).

Om het gecorrigeerde kwalificerende inkomen te bepalen, worden de cijfers uit de jaarrekeningen als basis genomen, waar nodig ondersteund door nadere specificaties en documentatie. Op dit (commerciële) inkomen worden vervolgens op basis van de Pillar 2-regels meerdere fiscale correcties toegepast. Zo worden bepaalde R&D-kosten en dividenden bijvoorbeeld gecorrigeerd. Een belangrijk element hierbij is het inzichtelijk maken van actieve en passieve belastinglatenties. Deze kunnen namelijk een significante impact hebben op de ETR.

Op basis van gecorrigeerde betrokken belastingen en het kwalificerende inkomen kan de ETR vastgesteld worden. In deze fase wordt nog gewerkt met historische cijfers, maar deze bieden wel een goed beeld van de toekomstige gevolgen van Pillar 2.

Fase 3: Identificeren van eventueel gewenste herstructureringen

De bevindingen uit fases 1 en 2 kunnen aanleiding geven om kritisch te kijken naar de vennootschappelijke structuur en (onderdelen van) het business model en de supply chain. Is het nodig om de onderneming te herstructureren? Hoe werkt de bijheffing economisch door in uw business model? Is er aanleiding om functies of activiteiten over te dragen naar entiteiten in een andere jurisdictie? En hoe werken deze veranderingen door op uw transfer pricing methodiek? Wij denken graag met u mee over de praktische, bedrijfseconomische en fiscale gevolgen.

Fase 4: Implementatie en procesinrichting

Nadat de risico’s, gevolgen en eventueel gewenste aanpassingen of herstructureringen in kaart zijn gebracht, volgt fase 4: de implementatiefase. In de implementatiefase is het van belang rekening te houden met de vereiste aangiftes en informatievoorzieningen, en de documentatie die hiervoor vereist zal zijn. Ook moet duidelijk zijn hoe de compliance met (lokale) regelgeving voor uw organisatie geborgd is. Weten alle groepsentiteiten in alle jurisdicties welke aangifte-, notificatie, of informatieverplichtingen zij hebben? Is Pillar 2 binnen de gehele organisatie procesmatig ingebed? Denk hierbij aan het optimaliseren van de administratieve processen om de benodigde informatie (jaarlijks!) volledig, juist en op tijd beschikbaar te krijgen. Het is van belang om tijdig met de voorbereidingen en de implementatie te starten. De vereiste informatie is omvangrijk, de berekeningen complex en de boetes voor het niet tijdig voldoen aan informatie- en aangifteverplichtingen zijn fors!

Fase 5: Aangiftes en compliance

In de voorgaande fases hebben wij samen met u in beeld gebracht wat de aandachtspunten en verwachte gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn, en het verzamelen van de vereiste informatie procesmatig ingebed. De berekening van de werkelijke bijheffing kan uiteraard pas worden gedaan wanneer de cijfers van het eerste verslagjaar bekend zijn. Met een gedegen voorbereiding is hiervoor een goede basis gelegd en kunnen de actuele cijfers verwerkt worden. Hierbij moet uiteraard wel rekening worden gehouden met gewijzigde omstandigheden zoals een uitbreiding van de groep, of fluctuerende cijfers. Uiterlijk 15 maanden na het einde van het verslagjaar moet een bijheffing-informatieaangifte worden ingediend waarin gedetailleerde informatie over de groep wordt gerapporteerd. Zeventien maanden na het einde van het verslagjaar moet de bijheffingsaangifte worden ingediend en voldaan. Houd er rekening mee dat deze termijnen in andere jurisdicties kunnen afwijken.

Wilt u meer weten over de aangifteverplichtingen en deadlines? Lees dan onze artikelen over de bijheffingsaangifte en de bijheffing-informatieaangifte.

Wacht niet te lang met beginnen!

Pillar 2 kan op korte termijn al grote impact hebben op uw organisatie. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk te starten met het in kaart brengen van de gevolgen. De adviseurs van Baker Tilly kunnen uw organisatie ondersteunen bij dit complexe en multinationale vraagstuk. Met onze expertise en praktische aanpak brengen wij samen met de specialisten uit ons internationale netwerk helder in beeld wat de risico’s, gevolgen én kansen voor uw onderneming zijn. Wilt u meer weten over Pillar 2, de gevolgen voor uw onderneming of onze praktische aanpak? Onze belastingadviseurs bespreken graag hoe wij uw onderneming van dienst kunnen zijn!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief