Skip to content
Foto van man met laptop

Reclameopbrengsten bij gemeenten belast met vennootschapsbelasting?

Gepubliceerd op: 10 november 2020
Type publicatie Kennisartikel
Gemeenten zijn met ingang van 2016 vennootschapsbelastingplichtig, indien zij een onderneming drijven. In de praktijk is gebleken dat de Belastingdienst inmiddels aan een groot aantal gemeenten vragenbrieven heeft gezonden, waarin onder andere naar de verwerking van eventuele reclame-inkomsten wordt gevraagd. De Belastingdienst is van mening dat het resultaat uit reclameactiviteiten belast is met vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst heeft zich op basis van haar ervaringen bij gemeenten en openbaar beschikbare informatie een beeld gevormd van de verschillende reclameactiviteiten bij gemeenten. Onder reclameactiviteit verstaat de Belastingdienst: het middels privaatrechtelijke contracten gelegenheid geven tot het doen van reclame-uitingen. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat dit een belaste activiteit is. Veel gemeenten nemen het standpunt in dat sprake is van normaal vermogensbeheer.

Proefprocedures vennootschapsbelasting en reclameopbrengsten

Op 10 september jl. heeft de VNG bekend gemaakt dat een aantal gemeenten in overleg met de Belastingdienst proefprocedures tegen de heffing van vennootschapsbelasting over reclameopbrengsten zal opstarten. De procederende gemeenten zullen daarbij worden bijgestaan door de VNG. Andere gemeenten kunnen zich aansluiten bij de uitkomsten van de proefprocedures. In het bericht van de VNG wordt opgemerkt dat eventuele ingediende bezwaarschriften dan op verzoek zullen worden aangehouden tot na afloop van deze procedures. De gedachte hierbij is dat na afloop van de procedures voldoende duidelijkheid zal zijn ontstaan om alle aangehouden bezwaarschriften relatief eenvoudig te kunnen afwikkelen.

Wat betekent het voorgaande voor uw gemeente?

Voor zover dat nog niet gebeurd is, raden wij uw gemeente aan om allereerst te inventariseren welke reclame-uitingen binnen de gemeente zijn toegestaan en welke contracten daaraan ten grondslag liggen. Te denken is bijvoorbeeld aan abri’s, driehoeksborden, lichtbakken aan lichtmasten, reclame op rotondes. Vervolgens kan uw gemeente het eventuele fiscaal resultaat op de reclameactiviteiten – en daarmee het mogelijke risico – in kaart brengen en haar standpunten ter zake bepalen. Mocht uw gemeente inmiddels een vragenbrief van de Belastingdienst ontvangen hebben, dan kunt u deze onderbouwd beantwoorden.

Welke vervolgstappen zijn mogelijk voor uw gemeente?

Ervan uitgaande dat er geen resultaat uit reclameactiviteiten is aangegeven, verwachten wij dat de Belastingdienst zal afwijken van de ingediende aangifte. Uw gemeente kan vervolgens binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Vervolgens kan uw gemeente zich aansluiten bij de uitkomsten van de proefprocedures en de Belastingdienst verzoeken om het bezwaarschrift aan te houden. Uiteraard staat het de gemeente vrij om haar eigen koers te varen. Of en onder welke omstandigheden dit wenselijk is, hangt af van de specifieke situatie binnen uw gemeente.

Wij zijn er voor u

Uiteraard zijn wij graag bereid om samen met u de mogelijkheden en risico’s voor uw gemeente te onderzoeken en u te begeleiden bij de eventuele vervolgacties. Wilt u meer weten over wat het voorgaande concreet voor uw gemeente betekent, neem dan contact op met een van onze specialisten.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief