Skip to content

Wijzigingen Belastingplan 2024: hoofdpunten uit de Tweede Kamer

Gepubliceerd op: 31 oktober 2023
Type publicatie Kennisartikel

De Tweede Kamer heeft op 27 oktober 2023 ingestemd met het Belastingplan 2024 en een aantal andere fiscale wetsvoorstellen. Dit jaar is een opmerkelijk hoog aantal amendementen ingediend. Wij zetten een aantal opvallende aanpassingen op een rij:

  • Versobering van de 30%-regeling voor expats

  • Verhoging tarief hoogste schijf box 2 naar 33%

  • Drempel excessief lenen per 2024 naar € 500.000

  • Verhoging belastingtarief box 3 naar 36%

  • Aanpassingen bedrijfsopvolgingsregeling

  • Afschaffing giftenaftrek vennootschapsbelasting gaat niet door

UPDATE 20 december 2023: De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met het Belastingplan 2024. Daarbij is een aantal moties aangenomen, waardoor nog aandacht besteed zal worden aan de wijzigingen met betrekking tot o.a. box 2, box 3 en de 30%-regeling. De Staatssecretaris heeft toegezegd hier in de Voorjaarsnota 2024 op terug te komen.

Versobering 30%-regeling voor ingekomen werknemers

De 30%-regeling voor ingekomen werknemers (expats) wordt versoberd. Nu mag, onder voorwaarden, vijf jaar lang 30% van het loon belastingvrij  worden uitbetaald aan de werknemer, als tegemoetkoming voor zijn extraterritoriale kosten. Per 1 januari 2024 is de regeling al versoberd door aftopping van toepassing hiervan tot maximaal de norm van de Wet normering topinkomens (WNT). Vanaf 1 januari 2024 zal de regeling echter stapsgewijs nog verder worden afgebouwd. De werkgever mag een werknemer vanaf 1 januari 2024:

  • over de eerste 20 maanden van de looptijd van de beschikking maximaal 30% van het loon belastingvrij uitkeren

  • over de tweede 20 maanden maximaal 20%

  • en over de laatste 20 maanden maximaal 10%

Er geldt overgangsrecht voor werknemers die in het laatste loontijdvak van 2023 al gebruikmaakten van de 30%-regeling. Daarnaast blijft het mogelijk de daadwerkelijke extraterritoriale kosten belastingvrij te vergoeden in plaats van het forfait toe te passen. Deze keuze moet jaarlijks worden gemaakt en administratief onderbouwd zijn.

Ook wordt de partiële buitenlandse belastingplicht voor werknemers met een 30%-regeling afgeschaft met ingang van 1 januari 2025. Door te opteren voor partiële buitenlandse belastingplicht hoeven expats met een 30%-regeling momenteel alleen over hun Nederlandse box 2- en box 3-vermogensbestanddelen (kort gezegd: een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap en Nederlands onroerend goed) belasting te betalen. Als ook de Eerste Kamer instemt met de afschaffing , betalen expats  vanaf 2025 box 2 en box 3-belasting  over hun wereldwijde inkomen. Ook voor deze wijziging geldt (beperkt) overgangsrecht voor werknemers die in het laatste loontijdvak van 2023 al gebruikmaakten van de 30%-regeling.

Verhoging tarief hoogste schijf box 2 naar 33%

In het Belastingplan 2024 was aangekondigd om de tariefstructuur in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) aan te passen. Waar in 2023 een tarief van 26,9% geldt, zou vanaf 2024 een tarief van 24,5% gelden voor een box 2-inkomen tot € 67.000 (€ 134.000 voor fiscaal partners) en 31% voor het meerdere. Het toptarief is bij amendement aangepast van 31% naar 33%.

Drempel excessief lenen per 2024 naar € 500.000

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is vorig jaar al ingestemd. Hierbij geldt een drempel van € 700.000. Dit bedrag blijft gelden voor 2023 (peildatum: 31 december 2023).

Vanaf 2024 (eerste peildatum: 31 december 2024) wordt deze drempel verlaagd naar € 500.000. Aanmerkelijkbelanghouders met meer dan het drempelbedrag aan schulden bij de eigen vennootschap lopen risico op belastingheffing in box 2. Bespreek met uw adviseur of het noodzakelijk is nog in 2023 actie te ondernemen op dit vlak.

Verhoging belastingtarief box 3 naar 36%

Er was voorgesteld het belastingtarief in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) te verhogen van 32% naar 34%. Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verhoging naar 36%.

Aanpassingen bedrijfsopvolgingsregeling

Op het vlak van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten waren meerdere wijzigingen voorgesteld. Na een amendement is één van de voorgestelde wijzigingen aangepast. Op dit moment geldt onder voorwaarden een vrijstelling in de schenk- en erfbelasting op basis van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Voor zover, kort gezegd, de waarde van de onderneming meer bedraagt dan € 1.205.871, is 83% vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Er was voorgesteld dit per 2025 te wijzigen naar 70% voor zover het vermogen meer bedraagt dan € 1.500.000. Dit laatste percentage is nu aangepast naar 75%.

Afschaffing giftenaftrek vennootschapsbelasting gaat niet door

In het Belastingplan 2024 was voorgesteld om de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting af te schaffen. Deze afschaffing gaat vooralsnog niet door.

Eerste Kamer aan zet

De Eerste Kamer buigt  zich nu  over de wetsvoorstellen. Het is daarom nog niet zeker of alle wijzigingen daadwerkelijk worden doorgezet. Wilt u meer weten over het Belastingplan 2024, de voorgestelde wijzigingen en wat deze voor uw belastingpositie betekenen? Uw adviseur vertelt u graag meer.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief