Skip to content

Ontwikkelingen en aandachtspunten voor werkgevers: sluit 2023 correct af en start 2024 goed voorbereid op

Gepubliceerd op: 29 november 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Met het einde van 2023 in zicht nadert ook een drukke periode voor HR-professionals en salarisadministrateurs: de jaarafsluiting van 2023 en de jaaropstart van 2024. Hieronder bespreken we (met verwijzing naar onze eerdere publicaties) een aantal belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten op het vlak van arbeidsrecht, loonbelasting, HR en salarisadministratie.

Werkkostenregeling (WKR)

In 2023 geldt tijdelijk een verhoogd percentage van 3% voor de eerste schijf van vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR). Deze tijdelijke verhoging vervalt aan het einde van dit jaar. De eerste schijf van de vrije WKR-ruimte daalt in 2024 van 3% naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Boven de € 400.000 blijft het huidige percentage van 1,18% staan. Dit betekent minder vrije WKR-ruimte, waardoor er in 2024 minder onbelast vergoed kan worden door werkgevers en de eindheffing van 80% eerder in zicht is.

Wilt u optimaal gebruikmaken van de beschikbare vrije ruimte? Onze Employment Advisory experts leggen graag uit hoe! Lees hier meer over de WKR, onze webinars en WKR-trainingen.

Internationaal werkgeverschap

De Hoge Raad heeft in september 2023 een arrest gewezen waaruit blijkt dat een werkgever verplicht kan zijn om een werknemer op de hoogte te stellen van relevante wijzigingen met betrekking tot internationale belastingverdragen. Overleg met uw adviseur of dit in uw geval een aandachtspunt is.

De 30%-regeling wordt per 1 januari 2024 beperkt tot maximaal de norm van de Wet normering topinkomens (WNT). In 2024 kan een werkgever maximaal € 69.900 (30% van € 233.000) onbelast vergoeden op basis van de 30%-regeling. Als de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan de onbelaste vergoeding op basis van het forfait, kan ervoor gekozen worden om de vergoeding op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten te laten plaatsvinden (zonder maximum).

De Tweede Kamer heeft bovendien ingestemd met plannen om de 30%-regeling verder te beperken. Als ook de Eerste Kamer hiermee akkoord gaat, zal de forfaitaire vrijstelling vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs afnemen van 30% naar 20% en tot slot naar 10%.

Ook de partiële buitenlandse belastingplicht wordt naar verwachting afgeschaft, waardoor werknemers met een 30%-regeling met ingang van 2025 inkomstenbelasting betalen over hun wereldwijde inkomen. Voor de stapsgewijze afbouw en de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht geldt overgangsrecht voor gevallen waarin de 30%-regeling in het laatste loontijdvak van 2023 al werd toegepast. Lees hier meer over de voorgestelde versobering van de 30%-regeling.

Wilt u meer weten over aandachtspunten bij internationaal werkgeverschap? Op onze themapagina Internationale Groei vertellen wij u meer over onder andere arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonbelasting bij personeel in het buitenland.

Nieuwe wetgeving

Eerder dit jaar informeerden wij u over een aantal nieuwe wetten. Lees hier meer over bijvoorbeeld de Wet Breed Offensief.

Let op: een aantal van de besproken wetten is in de loop van het jaar uitgesteld of gesneuveld. Neem contact op met uw adviseur als u hier meer over wilt weten.

In 2023 zijn bovendien nieuwe regels voor de beloning van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in werking getreden. Lees hier meer over de afschaffing van de zogenoemde doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling.

Ook de inwerkingtreding van de Wet invoering minimumloon per 1 januari 2024 is een belangrijk aandachtspunt voor veel werkgevers.

Tot slot leidt ook het Belastingplan 2024 tot een aantal wijzigingen die relevant zijn voor werkgevers. Lees hier meer over de voortgang van de diverse wetsvoorstellen.

Externe vertrouwenspersoon verplicht

In het jaar 2024 wordt het naar alle waarschijnlijkheid verplicht dat werkgevers met 10 of meer werknemers een externe vertrouwenspersoon aanstellen. Een externe vertrouwenspersoon draagt bij aan een veilige werkomgeving. Lees hier meer over hoe Baker Tilly u hierbij kan helpen.

Rapportageverplichting mobiliteit

De rapportageverplichting en de bijbehorende administratieplicht voor de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit gaan per 1 juli 2024 in. Onder deze regeling moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers binnenkort jaarlijks rapporteren over de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van hun medewerkers. Lees hier meer over deze regeling en de benodigde voorbereiding op de rapportageverplichting.

Meer weten?

Wilt u meer weten over belangrijke onderwerpen voor werkgevers met betrekking tot de jaarafsluiting 2023 en de jaaropstart 2024? In onze Eindejaarstips bespreken we een aantal belangrijke aandachtspunten. Heeft u vragen? Onze adviseurs helpen u graag!

 

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Er kunnen (wets)wijzigingen hebben plaatsgevonden na de publicatie van de artikelen waarnaar hierboven verwezen wordt. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief